DELA

I linje med stadsbornas vilja

Barbro Sundback (S) skriver att ”I juni 2012 drog stadsledningen igång sin flyttkarusell.” och fortsätter raljerande med att karusellen snurrat vidare ”tills den plötsligt stannade i januari 2013 efter månader av energislöseri, illamående och förspilld tid”. Stadsledningen har inte dragit igång någon egen flyttkarusell. Stadsledningen har gjort en ansats att förverkliga de målsättningar stadsfullmäktige satt upp i budgeten för 2012, allt i enlighet med förslag från den stadsstyrelse där Barbro Sundback var medlem.
Avsikten var och är att minska antalet kvadratmeter i bruk, för att spara pengar som i sin tur kan användas för välfärdsarbete. Eftersom vi inte har obegränsade resurser behöver prioriteringar göras, och fullmäktige har enhälligt prioriterat anställda framom utrymmen. Beredningen saknar inte beräkningar såsom Sundback påstår. Däremot har det inte gjorts några detaljkalkyler. Avsikten från stadsledningen var att göra dessa efter att beslut om de stora linjerna tagits.

Stadsledningen har alltså ingen egen agenda om att flytta personal. De försöker bara efter bästa förmåga förverkliga intentionerna i budgeten. Den kanske viktigaste övergripande frågan i budgeten är effektivering och att rätta munnen efter matsäcken. Det brukar också fullmäktige vara ense om. Senast vi behandlade ”förtätningsärendet” så återtogs ärendet för att delas upp i något mindre helheter. Arbetet ligger alltså inte på is och är heller inte bortkastat, tvärtom så kommer materialet att användas nu när kommande mindre ärenden bereds.

Sedan påstår Sundback vidare att ”Med en envishet gränsande till dumhet fortsätter stadsledningen att producera mer eller mindre omöjliga alternativ för en flytt av Medis till Övernäs skola.”. Stadsledningen har inte föreslagit omöjliga alternativ kring Medis, tvärtom framgår det i beredningen av ”förtätningsärendet” att Medis såvitt stadsledningen kan bedöma gjort sin förtätning och inte ska röras. Däremot har bildningsförvaltningen i ett diskussionsunderlag rörande Övernäs skola antytt att det i en framtid skulle kunna finnas betydande förbättringar att uppnå om Medis införlivades med skolområdet. Dessutom menar Sundback att stadsledningen trakasserar Medis och biblioteket. Det känns helt verklighetsfrämmande för oss då vi inte kan minnas att det skulle ha skett vid något tillfälle. Det finns skäl för Sundback att redogöra för vad hon menar när hon kommer med så allvarliga anklagelser som liknar förtal, annars tycker vi att Sundback noggrant ska fundera på sina ordval.

Sundback menar att biblioteket är viktigt för Mariehamnarna och kritiserar flytten av bildningsenheten till biblioteket och insinuerar att det försämrar. Att flytta bildningsförvaltningen till biblioteket tycker vi är att öka dess status. Bland annat så finns då bildningsdirektören på plats, och kan påverka och låta sig påverkas. Samlade resurser för kulturen torde bara vara till dess fördel.

Avslutningsvis efterlyser Sundback en ny politisk ledning som är lyhörd för stadsbornas vilja och önskemål. Det skulle vi vilja påstå att vi har redan. Bland annat så kan den nyligen presenterade medborgarundersökningen nämnas i sammanhanget. Resultatet av undersökningen visade att invånarna i Mariehamn är mycket nöjda med sin stad. Faktiskt var nöjdheten på så hög nivå att det endast kunde jämföras med de bästa kommunerna i Sverige. Ytterligare kan nämnas det mål- och delmålsprogram som både stadsstyrelse och stadsfullmäktige antagit. Arbetet fortsätter således i linje med stadsbornas vilja och önskemål.
Petri Carlsson (M)
Stadsstyrelsens ordförande
Nina Lindfors (M)
Stadsstyrelseledamot