DELA

Hushållens bioavfall blir billigare

Onsdagens insändare med rubriken ” Gratis bioavfall går inte att förverkliga-hushållen kommer att få betala” innehöll så mycket faktafel att det är nödvändigt att bemöta de osakliga påståendena.

Svinryggen planerar en toppmodern, unik anläggning med huvudfokus på miljösäkerhet och minskade avfallskostnader. Anläggningen ska producera biogas, värme, el och biokol.

Stora kostnadsdrivande utmaningar för konventionella biogasanläggningar är förknippade med hantering och uppbevaring av våta rötrestmassor, som riskerar att förorsaka läckage av näringsämnen och växthusgaser till miljön. I Svinryggens anläggning kommer rötresten istället att direkt vidareförädlas, tillsammans med träavfall, till en torr biokolprodukt med mycket intressanta egenskaper och ett brett användningsområde. Framställningsprocessen är självförsörjande på energisidan, d.v.s. den energi som behövs för exempelvis torkning av rötrest genereras i anknutna processteg. Utöver det interna energikretsloppet finns även ett materialkretslopp, eftersom det producerade biokolet i sista steget till viss del återförs till rötningssteget (första steget). Det är just det genomgående kretsloppstänket som ska göra anläggningen kostnadseffektiv.

 

I den finansieringsplan som hänvisas till av insändarskribenten upptas mottagningsavgifter som en av kretsloppsanläggningens intäktskällor, vilka i enlighet med LR:s stödvillkor får uppbäras initialt av avfallsproducenten. Påpekas bör att avgifterna redan från början kommer att vara på en betydligt lägre nivå än de mottagningsavgifter som både hushållen och privat sektor drabbas av idag till följd av slutbehandling vid befintlig kompostanläggning. I Svinryggens kretsloppsanläggning ska mottagningsavgifternas intäktsandel även successivt minska i takt med ökad produktförsäljning. I detta sammanhang vill undertecknad även understryka att Svinryggens avsikt med biogasproduktionen är att sälja och internt utnyttja (metan)gasen som energikälla och inte, som insändarskribenten verkar tro, släppa ut den i atmosfären.

För miljöns och hushållens del, samt den del av näringslivet vars verksamhetsförutsättningar i hög grad påverkas av kostnader för bioavfall, får vi hoppas att Svinryggens kretsloppsanläggning snart kan komma igång.

JESPER SVANFELT

SVINRYGGENS DEPONI AB