DELA

Hur tänker politikerna lösa avloppsfrågan i södra Lemland?

2014 är ett magiskt årtal för alla oss som har ett enskilt avlopp. Myndigheterna kräver åtgärder för att minska utsläppen av flera miljögifter, framför allt fosfater.

Alla vill vi
ju värna om vår miljö, det är klart att vi skall ha fungerande avlopp med minsta miljöpåverkan.
Men hur skall detta lösas för de enskilda hushållen? Tjänstemän såväl i landskap som kommun ger så diffusa besked att man inte vet vad som skall gälla.
Det som gäller är att bl.a. fosfathalten skall minska 2014. Ok. Men det verkar vara ett sammelsurium av besked om mätmetoder, om det över huvudtaget existerar några. Om man inte släpper ut fosfor med sitt nuvarande system då? Vem har skyldighet att mäta och ange utsläppsvärdena? Och hur och när på året skall det mätas? Ingen vet? Åtminstone har jag hittills inte fått veta detta.
Beslut är taget att alla ”gamla” befintliga avloppsanläggningar skall bort 2014 oavsett om man släpper ut fosfor eller inte. Men även i detta fall måste ett mätsystem upprättas för framtida uppföljning av avloppsutsläppen.

Lemlands kommun har haft flera informationsmöten angående frågan men ingen närvarande har blivit särskilt klokare efter dessa. Det enda man har fått klart för sig är att fastighetsägaren skall ha ansvaret för att avloppsfrågan är löst enligt bestämmelserna 2014. Men har då kommunen inget ansvar för detta? Vilket ansvar har politiker och tjänstemän?
Hur skall kommuninnevånarna behandlas ur ett kommunalt jämställdhetsperspektiv? Vem skall betala själv och vem skall åtnjuta den kommunala servicen ur de skattemedel som förstnämnda gruppen och även de andra kommuninnevånarna bidragit med? Alla vill vi ju ha vår del av kakan men även bidra så att också alla får mesta möjliga service och trivsel.

Centrala och västra delen samt skärgårdsöarna av Lemland har ju redan sin lösning. Men vi andra kommuninnevånare? Hur skall vi lösa avloppsfrågan? Diffusa tjänstemannaförslag som bygger på att vi i privat regi skall bygga minireningsverk är närmast skrattretande. Vi i södra Lemland har enligt kommunallag rätt att bli jämlikt behandlade med andra kommuninnevånare.

Politikerna går nu ut på sitt sista år denna mandatperiod. När det gäller avloppsfrågan för södra Lemland har två fraktioner inför denna period direkt utlovat en total lösning för avloppsfrågan gällande denna del av kommunen och en fraktion lite mera diffust.
Vallöften gavs inför denna mandatperiod och jag vill i första hand citera Fredrik Lindqvists (FS) utskick: ”Kommunalt avlopp till i första hand Flaka och Västeränga”. Vidare Obunden samlings utskick där de skriver så här: ”Fortsatt utbyggnad av avloppsnätet och en avloppslösning för Flaka området”. Även Centern i Lemland ger förhoppningar om att kunna bosätta sig utanför centralorten Söderby: ”Vi vill att du själv skall få välja var du vill bo”.
Ännu har vi i Flaka under mandatperioden inte sett vare sig något förslag eller initiativ i avloppsfrågan. Tekniska nämnden, där Fredrik Lindqvist (FS) är ordförande, har inte hittills behandlat någon fråga rörande avloppslösning i Flaka/Västerängaområdet. Och mig veterligen inte heller kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.

Handen på hjärtat politiker! Kan vi lita på era vallöften? Partier såväl som enskilda politiker.
Vi är flera som kräver ett besked hur kommunen tänker lösa avloppsfrågan för södra Lemland.

Genom
Hasse Persson
Engagerad pensionär