DELA

Hur kan mikroproducenter skapa grönare el för näringslivet, AXEL?

Omställningen till fossilfria energislag går för långsamt. Hur kan vi öka takten? Teknikutvecklingen har förbättrat effektiviteten och priset. På 10 år har priset på solpaneler fallit med över 80 % och fortsätter att sjunka. Större enheter blir effektivare, en sanning som vi hör inom så gott som alla verksamheter.

Vårt nuvarande stödsystem för installering av solceller är begränsande genom stödnivåer och stödbelopp för vår utbyggnation, när det gäller att skapa större och effektivare solenergi anläggningar. Systemet skapades när priset var högre, mycket högre än dagens priser. Det har fungerat, för andelen solcellsanläggningar ökar kontinuerligt men ändå är andelen solenergi mycket lågt på Åland. 3 promille av vår elenergi kommer från solceller. Det innebär att ökar vi våra anläggningar med 100 % är det bara 3 promille till.

På 10 år och en ökningstakt med 50 % per år, skulle vi komma upp i ca 10 procent av den energi som vi förbrukar idag men om 10 år är vårt behov av elenergi också betydligt större än idag. Bidragsystemet vi har idag skulle kräva en avsevärt större del av vår omställningsbudget för att åstadkomma detta, dagens budget har ett anslag på 185.000 €. År 10 skulle dagens system kräva ca 10 miljoner €. Det är dags att se över hur vi kan förändra bidragssystemet och anpassa det så vi får mer förnybar energi för pengarna.

Hittills har vi haft ett investeringsbidrag som är begränsat till belopp och storlek, därmed har vi hämmat viljan att investera i större och effektivare anläggningar. Det har också begränsat möjligheterna, boende i hyreshus har inte getts förutsättningar att delta och producera egen förnybar energi, såsom systemet är upplagt. Nu är det dags att förändra detta system! För att öka takten på utbyggnationen kommer det att krävas nya system och nya sätt att tänka.

Eftersom solcellsanläggningarna sjunkit så mycket i pris ger det bättre förutsättningar till investeringar utan dagens bidragssystem. Istället borde ett ökat intresse av större anläggningar med bättre avkastning för levererad energi till nätet vara intressantare. Är det dags att införa en ersättning för producerad och levererad energi till nätet? Det skulle skapa ett intresse av större solcellsanläggningar runt om på Åland. Vi kan göra en jämförelse med det stödsystem vi har för ny vindkraft som skapar förnyad investeringsvilja för vindkraften. Ny teknik och nya idéer skapar förutsättning till utveckling.

Det finns en uttalad vilja att vi blir mer självförsörjande på förnybar elenergi. För att åstadkomma det behöver vi utveckla systemen så vi ökar intresset av att ta del i produktionen av förnybar elenergi. I dagens system är det egna behovet avgörande inte vad du kan bidra med till Åland. Med ett förändrat system kan nya ”elandelslag” skapas med inriktning på närproduktion oavsett eget behov.

#AXEL kan skapa ett mervärde i det vi producerar. AXEL är åländsk producerad förnybar el.

En förändring av lagstiftningen avseende flera lagar inom lokal elproduktion blir nästa regerings uppgift.

MIKAEL STAFFAS

LIBERAL LAGTINGSLEDAMOT