DELA

Hur hanteras K-märkta fastigheter i Mariehamn?

Bagarstugan är en rest från den äldre, låga bebyggelsen i Mariehamn. Den ansågs på sin tid så värdefull ur kultursynpunkt, att myndigheterna K- märkte fastigheten emot ägarens synpunkter och uttryckliga vilja. Ärendet avgjordes i domstol. Bagarstugan är det enda hus, som påtvingats en K-märkning i Mariehamn.
Man har nu ansökt om bygglov för omgivande moderna byggnationer i 4 våningar. Detta har avgörande konsekvenser för Bagarstugans kulturvärde.

Som museibyrån mycket riktigt påpekar i sitt utlåtande i ärendet, har en påträngande, hög bebyggelse runt omkring ett skyddsvärt kvarter den påföljden, att den K-märkta fastigheten mister sitt sammanhang. Den kulturhistoriskt värdefulla fasaden förlorar sin autencitet och isoleras vid, ur kultursynpunkt, hänsynslösa krav på nybyggnation. En ensam kvarvarande kulturbyggnad skuggas, trängs in och försvinner helt i en ny, hög modern omgivning. En sådan utveckling slår oåterkalleligt sönder den gamla fastighetens skyddsvärde. Behovet att bevara kulturmiljön förloras. Detta resulterar i avskildhet för fastigheten eller i värsta fall i slum och rivning. Ett aktuellt exempel på ett sådant skeende är Telegrafbyggnadens öde vid Torggatan.

Av detta kan konstateras att om man anser att Bagarstugan är en omistlig kulturtillgång för Mariehamns turism med mera bör man i så fall agera för att denna kulturattraktion bibehålls på alla plan och inte förstörs. Den omgivande byggnationens höjd bör i så fall begränsas till 2-3 våningar.
Det är å andra sidan inte rimligt att begränsa exploateringsmöjligheterna för Nylunds gård, om skyddsbehovet upphör på grund av omgivande, påträngande nybyggnationer. Det bör påpekas att omgivningen till den Nylundska gården redan tidigare har utsatts för avsevärda förändringar genom känslolösa nybyggnationer i sin nära omgivning. Som exempel kan nämnas avstängandet av Ekonomiegatan mot öster.

Vi yrkar därför på att K-märkningen på Bagarstugan upphävs, eller att byggloven för omgivande fastigheter begränsas till 2-3 våningar.
Denna inlaga har sänts till Stadsplaneringsnämnden med kopia till Museibyrån.
Margaretha Procopé
Sten Sundman