DELA

Höjda skatter är ingen utgångspunkt

Med anledning av Runar Karlssons insändare:

Centern och Runar Karlsson lämnade efter sig en offentlig landskapsekonomi med kraftigt ökande underskott och ett hållbarhetsgap om ungefär 20 miljoner euro. Jag kan bara notera att det är synd att Runar Karlsson inte engagerade sig mer i den ekonomiska debatten medan Centern hade ansvaret för ekonomin. Engagemanget tycks större nu då andra får reda upp efter Centern. Men bättre sent än aldrig.

Felaktigheterna och missförstånden i Runar Karlssons insändare behöver dock korrigeras.

Landskapsregeringen har aviserat en minskning av landskapsandelarna med fyra miljoner euro eller cirka 10 procent. Detta skulle bli kommunernas del i det stora balanseringsarbetet för den offentliga ekonomin som landskapsregeringen nu tar ansvar för. Som motvikt till minskningen av landskapsandelarna pågår som bäst en översyn av de lagar som påverkar kommunernas kostnader för den kommunala administrationen och serviceproduktionen. Den gemensamma avsikten i samarbetet mellan landskapsregeringen och kommunerna är att kostnaderna inom kommunsektorn ska kunna sänkas. Jag menar också att kommunsektorn, likväl som landskapsförvaltningen, måste höja effektiviteten i administrationen och serviceproduktionen bland annat med hjälp av digital utveckling. Därutöver krävs samarbete och möjliga samgångar mellan kommunerna. Ingen förutom Runar Karlsson tycks ha som utgångspunkt att skattehöjningar är den enda möjliga åtgärden då landskapsandelarna minskar.

Centerns Runar Karlsson vill lägga kortruttsarbetet i skärgårdstrafiken på is. Det är förstås en politisk åsikt som var och en har rätt att ha. Jag frågar mig ändå varför då Runar Karlsson medverkade till att den förra landskapsregeringen beställde kortruttsutredningar och miljökonsekvensbedömningar till miljonbelopp? Nu när allt ska läggas ner?

Dagens landskapsregering har för sin del sagt att det finns ett intresse att satsa i kortrutt om investeringen ger driftsinbesparingar som återbetalar investeringen inom en rimlig tid. Landskapsregeringen har för avsikt att presentera resultatet av dessa bedömningar under hösten. Inbesparing är alltså ett viktigt ledord också i detta arbete och väl grundade investeringar och väl grundade kortruttsåtgärder kan spara pengar på sikt.

Till slut. Centern och Runar Karlsson upprepar igen sitt förslag om privatisering av vägunderhållet som den stora åtgärden som ska balansera landskapets ekonomi. Förslaget är i sig inte otänkbart på något sätt men är knappast något som löser problematiken med hållbarhetsgapet om 20 miljoner euro i sin helhet. Vägunderhållet kostar idag cirka 2,7 miljoner euro per år och en privatisering kan i bästa fall spara ett antal hundrataltusen euro. Större inbesparingar än så kräver ett kraftigt försämrat vägunderhåll och det är inte något som landskapsregeringen förespråkar.

Jag ser nu fram emot att Centern och Runar Karlsson istället presenterar realistiska alternativ till den ekonomiska politik som landskapsregeringen för sin del har presenterat i regeringsprogram och budget.

Mats Perämaa (Lib)

Finansminister