DELA

Havsbaserad vindkraft på åländska vatten i medvind och i motvind

Ja men vist ska vi ha storskalig vindkraft på Åland, men det är viktigt att understryka att det ska ske på våra villkor. Med andra ord vindkraften måste ha lokalt godkännande. Utbyggnaden av vindkraft förutsätter anpassning till den omgivande mark- och havsanvändningen och att vindkraftverkens skadliga effekter beaktas i tillräcklig utsträckning.

Att öka vindkraften spelar en viktig roll när det gäller att uppnå Finlands och Ålands klimatmål. Vindkraft är en förnybar och så gott som helt utsläppsfri form av energiproduktion. Förutom att åländsk vindkraft är en del av det nationella programmet för att landet ska bli självförsörjande vad gäller energi är också vindenergiproduktion relativt snabb och förmånlig att bygga.

Men åsikterna går isär, faktiskt om det mesta kopplat till vindkraft. Förstörd utsikt, effekter på djurliv, ljud, flimmer (skuggning) och flygvarningsljus.

Enligt en omfattande finländsk studie som publicerades 2020 kom man framtill att människor inte påverkas av infraljud som produceras av vindkraftverk och att det inte har några mätbara effekter på kroppen. Bullereffekter är strikt reglerade i Finland (borde gälla även på Åland) och bullret från ett vindkraftverk får inte överstiga 45 decibel på dagen och 40 decibel på natten i omedelbar närhet av hus eller fritidshus. Som jämförelse motsvarar 45 decibel ljudet från ett kylskåp.

Flygvarningsljusen torde gå att anpassas så att närboende inte störs eller störs mindre. Skuggningar (”flimmer”), torde inte vålla besvär på eftersom havsbaserade vindkraftverk ligger långt ute till havs.

Genom smarta konstruktionslösningar och rätt placering skyddas djur och växter och riskerna minimeras för att dessa påverkas negativt.

Övrig havsanvändning som jakt och fiske påverkas eller begränsas i regel inte nämnvärt bortsett från möjligen i vindkraftsverkens omedelbara närhet.

Havsvindkraften innebär stora möjligheter för det åländska samhället

Vindkraftverkens lönsamhet, aktörernas seriositet, avsikter och ansvar ifrågasätts. Men också ifrågasättande av på vilket sätt kommer det gagna Åland och ålänningarna kommer ofta upp i debatten.

Byggandet och underhållet av en havsvindkraftspark kommer ha få stor positiv effekt på den åländska ekonomin. Vindkraftsbolagen (energibolagen) kommer betala betydande belopp i form av fastighetsskatt för havsvindkraftsverken. Fastighetsbeskattningsutfallet från produktionen av havsvindkraft kommer ha en stor positiv inverkan på kommunernas ekonomi.

De skatteintäkter som en kommun får från vindkraftverken beror på byggkostnaderna, vindparkens effekt samt den skattesats som kommunen fastställt. De årliga fastighetsskatteintäkterna från vindkraftsparkerna kommer att uppgå till flera miljoner euro. Men etableringarna innebär även ökad ekonomisk aktivitet som kommer generera andra penningströmmar både under byggandet och när produktionen startar.

Sysselsättningseffekter kommer bli betydande under planering, byggande i anknytning till vindkraftsparkerna i form av till exempel ökat behov av transport, installationsarbeten i anslutning till vindkraftverken och boendeservice och cateringtjänster etcetera.

Åland konkurrerar med omkringliggande regioner om vindkraftinvesteringar till havs. Jag tror på att utbyggnaden av vindkraften till havs kommer ge Åland helt nya sorter kärnkompetenser och samtidigt skapas nya möjligheter för att utveckla den redan existerande lokala kompetensen. Vi har goda vindförhållanden och samtidigt ett gynnsamt geografiskt läge för företag att etablera sig på Åland eller i närliggande regioner som vill köper el på långtidskontrakt vilket leder till att det kommer växa fram investeringsincitament på Åland och i våra grannländer.

Så absolut relevanta frågor som ställs, och vist absolut är det så att vi kommer att påverkas av vindkraften det råder det ingen som helst tvekan om.

ROGER JOHANSSON (LIB)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp