DELA

Håller Åland sig till hållbarhetsagendan?

Hållbarhetsagendan har fått internationell uppmärksamhet. Åland lyftes fram som ett föredöme i klimatarbetet! Hur ser det ut i praktiken? Vilka konkreta åtgärder har den medfört? Ligger den till grund för arbetet inom landskapet och kommunerna? Eller är den bara en hyllvärmare?

Åland tillhör de värsta inom EU när det gäller utsläpp av CO2 (koldioxid). Olika beräkningsgrunder ger lite olika resultat. Bortsett från sjöfarten var utsläppen 8,6–8,8 ton per person. Räknat bara på hushållen är det cirka 5,5 ton mot Kanarieöarnas ett ton.

Ett aktivt arbete för att få ner dessa värden är nödvändigt. För att göra det måste man ha en plan och kontinuerlig uppföljning. Hur ser den planen ut? Vilken instans mäter och följer upp?

Varje investering skall bedömas efter dess inverkan på klimat och miljö. Endast det mest miljövänliga alternativet skall genomföras. Om investeringen inte medför minskning av klimatutsläpp och lägre miljöbelastning skall den inte göras! Löpande verksamhet skall klassas efter sin miljöpåverkan och förändringar kontinuerligt göras för att minska sådan påverkan.

Exempel:

a) Hela sommaren kör traktorer längs vägarna och slår gräs i vägrenarna. Detta görs många gånger trots att det inte finns något att slå. Första gången tar man bort all blomning och sedan är det bara avgasutsläpp. De minskande insektsbestånden behöver blomningen för att överleva och CO2 utsläppen är stora och onödiga. Verksamheten skall stoppas.

b) Mariehamn vill exploatera Styrsö. Det innebär skövling av hittills orörd natur. Det skulle också innebära ökad biltrafik med åtföljande utsläpp.

Dessutom har ön inte ens kontakt med stadens övriga områden, en privat väg går genom Lemland. Projektet skall stoppas.

c) Landskapsregeringen skall för dyra pengar planera en bro över Prästö sund. Bygget av en sådan bro kommer att generera enorma mängder CO2. Bilar ger ut CO2, en eldriven färja avger inte CO2. Projektet är inte i samklang med Hållbarhetsagendan och skall stoppas.

Åland har satt 2051 som datum för när vi skall vara klimatneutrala. Finns det delmål? EU har som delmål en minskning med 40 procent till år 2030 och helt neutrala 2050. Hänger Åland med?

Ett konkret projekt vore att göra skärgårdstrafiken fossilfri. De gamla färjorna släpper ut
17 000 ton CO2 per år. I Sverige pågår ett intensivt arbete med att elektrifiera alla färjor.

Häng på!

Östersjön är i mycket dåligt skick. Trots det fortsätter man med kassodling av fisk. Fifax måste ha ett reningsverk med kapacitet motsvarande en stad med 50 000 invånare.

Kassodlingarna är betydligt större än Fifax vilket betyder att föroreningar som går ut orenade motsvarar ett ännu större samhälle. Det är inte hållbart. I Sverige startas nu projekt Expedition Rädda Östersjön.

Häng på!

Också privat ska man tänka på miljöpåverkan. Känner du flygskam? Har du en utombordare?

Med en 100 hästkrafters motor behöver du bara köra fyra timmar för att motsvara en flygning till Rom inklusive höghöjdseffekten.

Välj mindre motor och ha inte bråttom! Kör du bil? Lär dig ekokörning och kör mindre.

JAN GRÖNSTRAND