DELA

Guttorps vara eller inte vara är en tuff nöt

Guttorps överlevnad handlar om nytänkande och delvis eller helt privatisering. Guttorps rening fungerar nu för mycket större volymer än den volym som används just nu. Guttorp bör finansieras över skattesedeln ett år till och under den tiden ska alternativ till nyttjande och finansiering utredas. Fiskodlarna på Åland skall höras om deras intresse att ta del eller helt ta över produktionsanläggningen för att säkerhetsställa sin egen sättfisk. Anläggningen byggs ut för att klara av volymerna. Kostnaderna splittas enligt överenskommelse. Krav på utsättning och uppfödning av öringssmolt samt sik ska innefattas på samma sätt som kraven vid privatiseringen av skärgårdsfärjorna.

Öringskassar skall sättas ut vid odlingarna runt Åland vilka sköts av fiskodlarna själva där resultaten av öringskassarna måste rapporteras till landskapsregeringen, LR.

I dagens LR fiskerilag/vattenförordning från 1996 omnämns en vattenvårdsfond vilken inte används.

Ålands fiskodlares miljöpåverkan i Östersjön är försumbar och efterfrågan på odlad fisk är enorm. En möjlighet till kraftigt utökade odlingstillstånd för fiskodlarna mot en årlig hög procentuell inbetalning till vattenvårdsfonden skall föreslås. Fonden används sedan till fiskevård/vattenvård över hela Åland där lekområden för abborre, gädda, gös osv restaureras samt nytillverkas.

Öringsbäckar anläggs för att få till en naturlig lek av öring. Fonden kan också användas till att finansiera fisket av skräpfisk såsom, spigg, mört osv för att fiska ner bestånden som livnär sig på rom och yngel av gädda, abbore, gös med mera. Hårt fiske på skräpfisken kvittar ökningen av biomassa vilken orsakas av ökade fiskodlingskvoter. (Utred användningsområden för vitfisk för att hitta ytteligare ekonomiskt värde i detta fiske)

LR håller i taktpinnen tillsammans med fiskebiologer om hur, var medlen läggs. Fiskelagen åläggs att mot medel från fonden 100% skapa eller återskapa lekområden enligt fiskebiologernas anvisningar kommun för kommun/fiskelag.

LR börjar tillåta dikesbeväxning av träd och buskar runt åkrar oavsett EU-direktiv för att på ett tidigt stadium förhindra näringsämnen att direkt rinna ut i dikena ut i vattnen. Fiskeribiologerna visar vägen hur avrinningen skall göras.

LR går in och bestämmer nätmaskstorleken enligt fiskebiologernas anvisningar för att säkerhetsställa att fiskarna med säkerhet uppnår könsmogen ålder och helst hinner leka fler gånger innan de fiskas upp.

LR begränsar husbehovsfisket enligt Finsk modell med bestämda Markörer där, nätmaskstorlek, namn och telefonnummer framgår för att näten ska få användas.

LR inför fredningstider, minimi, maximimått och straff för fisken enligt samma modell som för vilt och fåglar. Allt fiske, uppbevaring samt uppbevaring till försäljning förbjuds under de olika åtråvärda fiskarnas lektider.

LR skall jobba för att lekområden totalt eller tidvis fredas.

LR tillåter turistjägare att med Åländsk guide jaga skarv och säl.

LR förbjuder fritidsfiskare/husbehovsfiskare att sälja sin fångst.

LR höjer binäringsnivån för att få kalla sig fiskare och ta del av fiskarnas bidrag och möjligheter till 40% av sin årliga inkomst. (Höjd licensavgift)

LR ska jobba hårdare för att fiskelagen går ihop om större sammanhängande vattenarealer för att förenkla för Sportfiskarna.

LR inför ”Baglimits” för hur många fiskar per sportfiskare per dag som får tas upp enligt modell rådjursjakt (minimi och maximimått, antal beroende på art och tillgång).

LR utbildar och delvis ur vatten per fiskevårdsfonden finansierar fiskeövervakning vilken görs bäst av lokala intreserade sportfiskare. Fiskeguider skall icke åläggas att agera tillsyningsmän då det inte är förenligt med kundernas fiskeupplevelse om guiden samtidigt skall agera tillsyningsman.

LR ger tillsyningsmännen verktyg och rättigheter att kontrollera, agera samt anmäla enligt till exempel de polisiära befogenheterna Sjöbevakningen har på Åland.

Sportfisket skall lyftas ut ur det befintliga kortsystemen från nätfiskarna.

Nätfiskekortavgifterna bör därefter minst tiodubblas då nätfiske avser att fiska bort fisken istället för catch and release vilket förespråkas samt utövas av sportfiskare.

Ytterligare tekniska förenklingar för att enkelt köpa fiskekort på kort varsel på alla fiskekortsområden på Åland skall tas fram av LR och fiskelagen.

Återkommande seminarier om fiskevård/sportfiske skall initieras både av LR och lokala fiskelag där det senast inom området informeras av experter på dessa områden.

Till sist en riktigt brandfackla…

Jag föreslår för LR att lagstifta om att mot gemensamt för Åland fiskekortsuppvisande få fiska över ALLA vatten på Åland då sportfisket inte påverkar fiskebestånden under ovan listade förutsättningar. Trycket på vattenområdena minskas drastiskt då sportfiskarna sprids på större områden och en större respekt/förståelse för fredningsområden. Sverige och Finland har infört ett liknande system för sportfiske.

Argumentet för något sådant skall vara allemansrätten till att få plocka bär och svamp överallt på Åland inkluderat privata marker och dessutom även i kommersiellt syfte.

OBS! Nätfiske skall INTE inkluderas i denna möjlighet.

Thomas Dahlgren