DELA

Gud som haver barnen kär?

Det är sedan länge känt och belyst i media att barnomsorgen i Mariehamns stad har betydande svårigheter vad gäller tillgången på både resurser och barnomsorgsplatser. Denna situation var välkänd när beslutet kring nedstängning av S:t Mårtens daghem inom Mariehamns församling togs.

Det kan inte nog understrykas att beslutsgången kring nedstängningen har varit synnerligen skyndsam. Beslutet meddelades av kyrkoherden den 12 april, vilket var allt för sent för att ge oss en rimlig och likvärdig chans att få önskade daghemsplatser i norra Mariehamn.

För oss föräldrar och barn, med alla våra olika familjesituationer och livspussel, innebar detta att vi försattes i en stor osäkerhet. Innan nedstängningen för oss blev ett faktum, fick vi information om olika hypotetiska scenarier gällande dagisets framtid. Det ska också understrykas att personalen på daghemmet är mycket omtyckt av föräldrar och barn. Det är beklagligt att även den fantastiska personalen försatts i en onödigt stor ovisshet kring framtiden.

Till församlingsledningen, och kyrkoherden Mari Puska som befattat sig med ärendet, vill vi som föräldrar påtala följande:

I den process och det beslut som fattades har vi föräldrar inte fått vara delaktiga. Vi känner oss överkörda och förbisedda i denna för oss familjer viktiga fråga och som handlar om våra barn – församlingens minsta.

På begäran och genom tillgänglig information har ni inte kunnat påvisa att det gjorts en faktisk utredning avseende hur de barn som i dag går på S:t Mårtens daghem ska inkluderas i Mariehamns stads daghemsverksamhet. Kyrkoherden påstår att barnkonsekvensanalys har gjorts. Samtidigt verkar en fullständig och dokumenterad utredning saknas.

Eller anser ni fortsatt att en ”utredning” inklusive barnkonsekvensanalys kan anses ha gjorts? Hade inte en ordentlig utredning i så fall gjort en kartläggning av om/hur/när en nedstängning kan ske och ur ett brett perspektiv lagt alla jämförbara alternativ och lösningar på bordet? Hade man inte i ett tidigt skede tagit initiativ till planering och samarbete med barnomsorgen i staden? Hade man inte insett att beslutet som togs skulle komma att leda till ett avsteg från likvärdighetsprincipen, avseende möjligheterna till daghemsplatser i närheten av hemmet?

Det är tydligt att analysen fattas. Vi hade förväntat oss mer medmänsklighet och empati från församlingens sida och att barn- och familjelivet inklusive barnens trygghet är något som har en given plats i församlingens värdegrund.

Vi föräldrar bad om ett föräldramöte om frågan, i hopp om delaktighet i beslutet kring dagisets framtid. Innan föräldramötet kunde hållas, hade ni dock snabbt hunnit fatta ett beslut om nedstängning. Av information på Mariehamns församlings hemsida framgår att ”Du kan påverka församlingens beslut, till exempel genom att delta i församlingsval och göra initiativ”.

Efter föräldramötet förblir dock obesvarat, vilka faktiska och realistiska möjligheter som finns att påverka församlingens beslut genom ”initiativ”? Vårt initiativ behandlades i varje fall med samma likgiltighet som det innehållslösa konstaterandet av barnets bästa i en enda knapphändig mening utan några faktiska hållpunkter och analys.

Nåväl, under föräldramötet som hölls sent omsider den 17 april ställdes kyrkoherden till svars för bristerna i hanteringen och beslutsprocessen. Vid frågor kring den ”utredning” som kyrkoherden påstår ska ha gjorts konstaterade kyrkoherden att den så kallade arbetsgruppen (bestående av tre personer), med uppgift att utreda alternativen kring dagisets framtid, hade sammanträffat under ett enda tillfälle.

Kyrkoherden menar alltså att beslutet togs vid detta enda tillfälle? På frågan om det finns dokumentation över denna utredning att få tillgång till, fick vi inget svar. Inte heller på frågan om hur barnets bästa beaktats. I en enda mening är konsekvenserna för barnen bedömda? Kyrkoherden menar att det är tillräckligt, och att det uppfyller barnkonventionens mål och syften som ni är förpliktade att följa?

Utan en sådan dokumentation är det dock svårt att i efterhand hävda att barnets bästa visst tagits i beaktande. Det blir i alla fall föga övertygande. Är det så illa, att ni i ledningen faktiskt inte ser annorlunda på daghemsverksamheten än på vilken annan verksamhet som helst? Det måste man ju anse här, där effektiviteten verkar gå före all strävan att göra en korrekt och välgrundad analys.

Hade man inte, redan med en sund ansvarskänsla och god vilja hos ledning och beslutsfattare, förstått ärendets omfattande behov av utredning långt före ett beslut om försäljning av fastigheten? Att det krävdes god planering och kommunikation med staden?

Församlingsledningen med kyrkoherden i spetsen har visat bristande vilja att krypa till korset och vara transparent med att beslutsprocessen inte gått rätt till. Vi undrar hur många stenar ledningen allt som allt vänt på? Vi undrar var medmänskligheten finns, var i processen ni ägnat församlingens minsta en enda fullständig tanke? Vi undrar hur lägre energikostnader ska hjälpa församlingen att växa?

UPPRÖRDA FÖRÄLDRAR TILL BARN PÅ S:T MÅRTENS DAGHEM

Församlingsledningen svarar:

Vi håller med, S:t Mårtens daghem har varit en värdefull verksamhet i Mariehamns församling under många år. Vi är tacksamma över åren då den starka ekonomin har möjliggjort den här verksamheten som enda församling i hela Finland.

Barnomsorgen hör däremot inte till församlingens lagstadgade verksamheter, det är kommunernas ansvar. Enligt vår uppgift har samtliga barn från S:t Mårtens fått nya barnomsorgsplatser.

Under en längre tid har det varit klart att den krympande ekonomin kräver åtgärder. Försäljningen av S:t Mårtensgården har varit ett åtgärdsförslag i olika omgångar och beslut om att fastigheten skulle sättas ut till försäljning fattades av det nyvalda kyrkofullmäktige den 28 februari 2023.

Följande steg var att besluta om S:t Mårtens daghems framtid. Beslutet om stängning fattades i snabbt takt för att familjerna så fort som möjligt skulle få veta hur det blir. En arbetsgrupp utsågs av kyrkorådet för att utreda ärendet och beredningen skrevs utgående från arbetsgruppens slutsatser.

Beslutet fattades den 4 april av kyrkorådet och därefter meddelade daghemmets personal familjerna om det. Vi är eniga om att i en perfekt värld skulle föräldrarna informeras i ett tidigare skede. Tyvärr stod den möjligheten inte till buds denna gång.

MARI PUSKA, KYRKOHERDE
MARGARETA FLINK, VICEORDFÖRANDE KYRKORÅDET
OLOF WIDÉN, ORDFÖRANDE KYRKOFULLMÄKTIGE

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp