DELA

Gör inte Korrvik till en soptipp

Samhällstekniska avdelningen i Mariehamns Stad har under denna sommar i det tysta etablerat planer på uppdrag av Mise för ett flertal återvinningsstationer i Fiskehamnen i Korrvik. En stadsplaneändring har i dagarna sjösatts och vi har nu möjlighet att protestera mot detta fram till 21.09.2020. Platsen strax öster om gamla Fiskkojan är direkt olämplig trafiksäkerhetsmässigt då en gång- och cykelbana går längs med området.

Det är direkt farligt att tänka sig sopbilar och trafikanter med sopor vid gångbanan. Närmaste granne kommer att vara mindre än 20 meter från området. Vidare har dessa stationer som uppgift att betjäna fritidsboende på Svinö, Styrsö och Espholm (!), alltså inget lokalt. Synnerligen krokigt tänkt.

Boende i området Fiskehamnen tycker detta är mycket anmärkningsvärt eftersom till exempel Lervik är närmare uppsamlingsområdet och skulle vara en logistiskt sett bra plats med småbåtshamn och stora ytor, inga grannar. Andra alternativ kunde vara Änglamarkerna eller Espholm. Mise och ansvariga stadens ansvariga tjänstemän har haft minst 10 år på sig att planera Änglamarkerna och då borde det ligga i deras intresse och kompetensområde att ha en sophantering med i planerna. Boende i Fiskehamnen anser att området skall göras trevligare och attraktivare för alla Mariehamnare, inte tvärtom.

Bakgrunden till denna märkliga historia står att finna i ett kryptiskt och bitvis motsägelsefullt protokoll från 29.06.2020 där Infrastruktunämnden har behandlat ett ärende ”Avtal om upplåtande av mark för återvinningsstation vid Korrvik” på uppdrag av Mise. Allt känns synnerligen ogenomtänkt och efter en rundringning till alla ansvariga tjänstemän klarnar bilden snabbt att de inte ens har talat med varandra.

Mises första val har alltid varit Lervik men Mariehamns stads tjänstemän uppger att Mise vill ha Korrviks Fiskehamn som första val. Idag finns en återvinningsstation på Ringvägen som har använts. De nya stationerna är även utformade att ta emot biomassa, något som inte beskrivs i ansökan, men som har framkommit mellan raderna då Mise:s verksamhetsledare vidtalats.

Mariehamns hamn har under våren städat upp sitt område i Fiskehamnen föredömligt och vi boende i området har hoppats på att detta även ska medföra att byggnaderna ska underhållas till samma grad som Fasadsynemännen kräver av alla övriga fastighetsägare i Mariehamn. Vidare bör Mariehamns stad ta ansvar för grönområdet mellan gamla Fiskkojan och Sjuryggsvägen. Där finns vindfällen från Alfrida och mycket sly. Detta annars mysiga bergsområde används flitigt av flanörer liksom hela övriga hamnområdet samt strandpromenadstigarna.

Vi tror att alla flanörer i området omfattar vår önskan om att göra området mera attraktivt och trafikmässigt säkert. Strandpromenaden borde utmynna vid ett övergångställe som ansluter till gång- och cykelbanan. Varför inte montera ett utegym på platsen där man nu pratar om sopstationer? Markera ut stadens strandkil med fina röda klippor som bjuder till havsbad i bästa västerläge.

Då har man med mycket enkla medel gjort ett område attraktivt för Mariehamnare samt för turister som vill jogga på strandpromenaden, gå på ett utegym och avsluta med ett havsbad. Har infrastrukturnämnden ingen känsla för Fiskehamnens vackra områden? Turistbussar kör ofta ner till Fiskehamnen för att visa det vackra läget, det är direkt svårt att tänka sig hur Infrastrukturnämnden helt saknar känsla för detta.

Det ligger i sakens natur att sopor har en odör. Det hjälper inte att det avtalas bort i ett kontrakt att så inte är fallet. Det är inte rimligt att permanentboende i Fiskehamnen, flanörer och andra livsnjutare ska lida för att stadens infrastruktur ansvariga inte är kompetenta att planera sophantering.

Vi som bor i Fiskehamnen hoppas med denna insändare att stadspolitiker vaknar upp och ser möjligheterna med Fiskehamnen och samtidigt följer med och agerar med vad som händer i denna fars. Till övriga flanörer som vill påverka Fiskehamnens attraktiva utveckling så kommer det att etableras en protestlista som handhas av undertecknad och skickas till Stadsarkitektkansliet med avsikt att underkänna stadsplaneändringen och därmed sätta stopp för den planerade sopstationen.

FREDRIK PETTERSSON
FISKEHAMNEN I KORRVIK