DELA

Barn, även 16-åringar, ska skyddas från alkohol

Den 4 mars lades från landskapsregeringen fram en framställning om ändringar i lagarna som reglerar utskänkning av alkohol. Förslagets huvudsakliga syfte är att ”främja den ekonomiska omsättningen för såväl berörda näringsidkare som deras leverantörer.” Det sägs även att förslaget kunde ge ungdomar möjlighet till ett sommarjobb.

I förslaget nämns det ANDTS-program (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel-program) som landskapsregeringen antagit och vars syfte är att minska konsumtionen av rusmedel. I ANDTS-programmet står att det förebyggande arbetet med att hindra att människor redan i ett tidigt skede av sina liv utvecklar riskbruk, missbruk eller beroende är grundläggande och att begränsning av tillgänglighet till alkohol är viktigt för att begränsa konsumtionen samt att de åtgärder som begränsar tillgängligheten har visats vara bland de mest effektiva. Ändå är detta dokument ingenting man tar hänsyn till i någon större utsträckning i lagförslaget. Det huvudsakliga syftet är tvärtom, att öka konsumtionen.

Den skrivning i förslaget som vi i Fri Från Narkotika rf ställer oss mest kritiska till, är följande:

”En avreglering av bestämmelserna om anlitande av serveringspersonal som är under 18 år föreslås, så att personer som är fyllda 16 år får servera alkohol under direkt övervakning av en ansvarig föreståndare eller någon annan som utsetts för uppgiften.” Här motiveras förslaget med att detta skulle öka tillgången på serveringspersonal.

För oss är en sådan bestämmelse inte förenlig med det tidigare nämnda ANDTS-programmet, inte heller med barnskyddslagen eller FNs barnkonvention. En 16-åring är på många sätt, däribland juridiskt, att betrakta som ett barn. Vi anser att barndomen ska vara en alkoholfri zon i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt att tänka på att alkoholen är ett lagligt rusmedel, inte på grund av att den skulle vara ofarlig, utan för de traditioner och den alkoholkultur som är socialt accepterad. Alkoholen är fortfarande det rusmedel som kostar samhället mest.

År 2018 var den totala alkoholkonsumtionen i Finland omräknad i hundraprocentig alkohol 10,4 liter per invånare som fyllt 15 år. Att statistiken omfattar personer mellan 15–18 år är ett bevis på att alkoholkonsumtionen redan är för vanlig i målgruppen. Att ytterligare normalisera alkoholbruk genom att sätta dessa barn i situationer där de ska servera alkohol till vuxna är inte i enlighet med ovanstående styrdokument. För oss är den ökade konsumtionen som förslaget vill främja inte ett mål, tvärtom. Vi står för en restriktiv rusmedelspolitik som begränsar barns utsatthet för, och tillgång till, rusmedel. Redan idag är det fullt möjligt att anställa 16-åringar som så kallade runners och diskplockare. Ett ytterligare tänjande på denna gräns, där lagen i den form som förslås, gör det möjligt för en arbetsgivare att anställa en 16-åring som bartender, så länge det finns en ansvarig vuxen i lokalen är ett steg i fel riktning. Det ger konsekvensen att barn kan sättas i situationer som innebär konflikt med berusade vuxna, där barnet ska avgöra och ansvara för den vuxnes berusningsgrad, uppförande och konsumtion. Att säga att det inte är syftet, eller att seriösa utskänkningsställen inte jobbar så, betyder inte att lagen inte ger möjlighet till det.

Det här är ett lagförslag som berör barn. I barnkonventionen sägs att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Vi anser att en barnkonsekvensanalys borde genomföras och förändringar i förslaget göras, så att förslaget inte strider mot barnkonventionen och barnskyddslagen.

STYRELSEN FÖR FRI
FRÅN NARKOTIKA RF