DELA

Goda rådgivare är A och O

Näringsminister Fredrik Karlström har kastat handsken. Han har tillsatt en panel som han kallar Tillväxtrådet och nu vill han dessutom ha hjälp av gemene man. Jag antar hans uppmaning att ”komma med i matchen”.
Tillväxtrådet är ett lovvärt initiativ. Ministrar som alla andra är beroende av goda rådgivare. Karlströms egen frejdiga inledning (Nya Åland 26 april) andas framtidstro: ett bra Åland skall bli ännu bättre. Någon kritik kan han dock tåla, men jag skall försöka vara konstruktiv.

Tillväxt, som upprepas som ett mantra i Karlströms inlägg, är inget entydigt positivt begrepp. Tillväxten är positiv endast om den är hållbar. Karlström använder uttrycket ”ekonomiskt hållbar tillväxt” en gång och ”hållbart Åland” en gång, det kunde ha varit flera.
I Tillväxtrådet tycks framför allt Ylva Lindberg stå för det hållbara. Hennes företag Sigla deklarerar sin filosofi bland annat med orden: ”Världens konsumtion och resurstaket är inte i balans och business as usual är därför inte lönsamt för verksamheter som vill vara lönsamma på lång sikt [översatt från norska]. Karlström använder orden utveckling och BNP/capita (levnadsstandard) i sin text. Dessa uttryck måste omdefinieras för att rimma med hållbarhet och det har gjorts i många olika sammanhang: utvecklingen kan vara kvalitativ i stället för kvantitativ och i levnadsstandard kan tas in mycket annat än sådant som kan räknas i euro och cent.

Kulturen i alla dess yttringar är utan tvekan en mycket viktig del av levnadsstandarden. I det råd som Karlström tillsatt lyser emellertid kulturen med sin frånvaro. Är det månntro för sent att inkludera också en humanist och filosof i rådet. (Statsminister Jyrki Katainen har utsett en filosof att leda en liknande grupp som den Karlström nu arbetar med.) Det finns säkert flera kandidater, en kunde vara professor Jan Otto Andersson, nationalekonom och filosof som bland annat skrivit en lärobok i ekologisk ekonomi och har stark åländsk anknytning. Han är den som framom andra skriver om hållbar ekonomi i Finland.

Ett viktigt verktyg för Tillväxtrådet skulle vara uppgifter om Ålandsbilden i Sverige och Finland. För att ge den bild av oss själva som vi vill att omvärlden skall ha behöver vi veta vilket ”brand” vi har i dag, till exempel i vilken grad spel, sprit och våldtäkter ingår i den. ÅSUB, som inte bara gör fint arbete för hemmamarknaden utan också för uppdragsgivare utanför Åland, kunde säkert stå till tjänst med en dylik undersökning.
Två sektorer som är speciellt viktiga när det gäller hållbar ekonomi och utveckling, och där Åland har speciella förutsättningar, är energi och jordbruk. Båda kunde dessutom ge effekter på Ålandsbilden. Vi har goda förutsättningar att bli självförsörjande på energi genom att utveckla vindpotentialen. Här om någonstans kunde elbilar vara alternativ samtidigt som förutsättningarna för framställning av bioenergi och biodiesel är goda. Ett exempel på ett sådant samhälle är danska Samsö med positiva associationer till vind och forskning i hållbar utveckling. Är det ett förbiseende att Karlströms Tillväxtpanel saknar en energiexpert?

När det gäller hållbarhet och Ålandsbilden är förutsättningarna stora inom jordbrukssektorn. Med små medel kunde Åland göras till ett område för hållbart jordbruk. Tänk om Ålandsbilden framom andra skulle vara ”ön med giftfria grödor”. Vad skulle det inte betyda ekonomiskt! Kunde Karlströms råd stärkas med en jordbruksexpert med gedigen insikt i hållbarhet?
Jerker Örjans