DELA

Främja sysselsättning genom olika åtgärder

Jag har i egenskap av verksamhetsledare för Fixtjänst (Ålands handikappförbund) tagit del av det förslag till budget 2021 för Landskapet Åland som just nu behandlas i lagtinget och efterlyser åtgärder för att främja sysselsättningen för personer med funktionsvariationer. Fixtjänst verksamhet baserar sig från och med 1.1 2021 på Landskapslagen (2020/12) om socialvård vilket innebär att de sysselsättningsfrämjande åtgärderna när det gäller rehabilitering, främjande och upprätthållande av arbetsförmågan ska tillhandahållas av kommunen.

Men här krävs ett samarbete med näringslivet. För att ha möjlighet att träna upp sin arbetsförmåga och de kringliggande funktioner som behövs för att kunna sköta ett arbete, behövs dels arbetsplatser som kan ta emot praktikanter, dels behövs arbetsplatser som kan anställa personer som behöver särskilda insatser och/eller åtgärder i arbetslivet. Insatserna kan vara anpassade arbetstider, anpassad fysisk arbetsplats och anpassade arbetsuppgifter.

Vi har ett gott samarbete med våra samarbetspartners inom näringslivet och vi upplever en god vilja både hos stora och små företag när det gäller att erbjuda praktikplatser. Men vi upplever en stor brist i sysselsättningskedjan. En person kan arbeta på samma arbetsplats under lång tid, i vissa fall flera år, och göra ett fullgott arbete med någon eller några av de anpassningar som nämnts ovan. Personen lyfter då sysselsättningsstöd från kommunen. Dessa beviljas i bästa fall årsvis och ger ingen anställningstrygghet för personen i fråga.

När en person har rehabiliterats i sådan utsträckning att hen anses ha nått sin potential, slutar kommunens ansvar för denna. I dag uppger företagen, stora som små, att man inte har möjlighet att anställa någon med de anpassningar som kan krävas, i huvudsak för att man upplever att vinstmarginalerna är så små att prestations och produktionskravet är så högt att det inte är möjligt med anpassningarna.

Här har den offentliga sektorn ett särskilt ansvar och näringslivspolitiken är i första hand Landskapsregeringens ansvar. Vi efterlyser åtgärder för att främja möjligheterna för företag att anställa personer med funktionsvariationer. Men vi efterlyser också en plan för landskapets egen verksamhet möjligheter och ambitioner att anställa personer med funktionsvariation.

Inom sysselsättningssektorn finns bla AMS, Ung resurs och Ungdomshuset Boost, Pelaren, Emmaus och Fixtjänst. Det finns en samstämmighet inom sektorn om behovet att samordna sysselsättningen, och det finns även många kloka ideer om hur man dels kunde genomföra den samordningen, dels om hur man kunde främja sysselsättningen hos dem som tillhör våra målgrupper.

Det är min förhoppning att Finans- och näringsutskottet tar denna fråga på allvar och hör sysselsättningsbranschen i sin behandling av budgeten. Att främja sysselsättningen genom olika åtgärder är inte bara socioekonomiskt hållbart, det är även ett steg i riktningen att uppfylla den konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som lagtinget ratificierat redan 2016 likväl som landskapets egna styrdokument Hållbarhetsagenda för Åland.

CITA NYLUND

VERKSAMHETSLEDARE PÅ FIXTJÄNST