DELA

Fråga din kamrat

Ann Eriksson (S) undrar hur de ansvariga (Lib) och (M) tänker om inbesparingen gällande Örnens fritidshem. Vill här påpeka att Ann också har möjlighet att fråga sin socialdemokratiska kamrat Igge Holmberg (S) i socialnämnden som var med och tog det enhälliga beslutet. Förslaget var ett alternativ som enligt förvaltningens beredning kunde genomföras om man måste på grund av den ekonomiska ramen och då staden tillhandahåller en servicenivå som är högre än vad lagstiftningen kräver.
För egen del var just detta förslag ett av de som jag uttryckte tveksamhet kring men valde ändå att inte agera mot beslutet då jag inte kunde hitta någon finansiering för det inom nämndens budgetram och för att vi hade fått tydliga direktiv att följa den tilldelade ramen. Om budgetmedel inte kan omfördelas till detta ändamål i stadsfullmäktige bereds ärendet separat där alla detaljer framgår.
Petri Carlsson (M)