DELA

Fartygsflottan är föråldrad

Fungerande kommunikationer året runt är en överlevnadsfråga för alla samhällen och speciellt för ö-samhällen. Det var också huvudfrågan då Åland gick med i EU och det så kallade taxfree undantaget förhandlades fram, vilket konkret innebär att fartyg som anlöper Åland har rätt att idka tax-free försäljning ombord. Genom undantaget kan man säga att Åland tillförsäkrades året runt trafik i mycket högre utsträckning än vad som annars skulle varit fallet.

För respektive skärgårdsö är kommunikationerna året runt lika viktiga som det är för det samlade Åland. Kontinuitet, långsiktighet och säkerhet har varit och bör vara ledorden.

Såhär års är det hög belastning på skärgårdstrafiken och det är näst intill omöjligt att få en bilplats utan lång framförhållning. Trafikstörningar, ofta av tekniknatur, skapar ett gissel för alla inblandade. Ålandstrafiken och respektive besättning gör enligt min mening sitt yttersta för att minimera skadorna men varje störning skapar irritation och problem. Trots ett välskött underhåll och flertalet ombyggnationer är det ofrånkomligt att fartygsflottan är föråldrad, sliten och kapaciteten för liten ”det går inte att göra en sidenbörs av ett grisöra” .

När regeringen med Liberalen i spetsen tillträdde satte de sig till dukat bord vad gäller möjligheter att utveckla skärgårdstrafiken. Ett nytt fartyg var projekterat, det var bara att trycka på startknappen. Den av Liberalerna cirka 1 000 gånger efterfrågade byggstarten på östra Föglö var möjlig att påbörja mer eller mindre omgående. Det fanns en ansenlig summa pengar för att utveckla ett nytt bokningssystem för den samlade kollektivtrafiken för hela Åland. Och vad har hänt? Ingenting som kommit till allmänhetens kännedom i alla fall. Det ekonomiska läget till trots kan inte allt utvecklingsarbete avstanna. Det vore förödande inte bara för skärgården utan för hela det samlade Åland.

Veronica Thörnroos (C)

Vice talman Ålands lagting