DELA

Energifrågorna blir allt viktigare, kan sopbränning bli ett alternativ?

Behovet av energi ökar, medan tillgången och efterfrågan på t.ex. olja innebär att energipriserna stiger och blir en allt större kostnad för konsumenterna.
Liberalerna arbetar långsiktigt med energifrågor.
Landskapsregeringen för förhandlingar med myndigheterna i Finland om att Åland skall bli delaktigt av vindkraftstödet så att elbolag som står i startgroparna skall få besked om de kan satsa på att bygga ut sina vindkraftsparker.

Målet är att Åland skulle kunna bli självförsörjande på el och dessutom exportera el. Dessutom skulle Finland snabbare nå EU:s miljömål.
Den bärande miljötanken i avfallshanteringen är att minska mängden sopor. Därför behöver vi arbeta förebyggande, dvs så att så lite avfall som möjligt produceras. Därefter bör principerna vara återanvändning och materialåtervinning. En form av materialåtervinning är energiåtervinning.

Därför är det en aktuell fråga att se över förutsättningarna att genom förbränning av vissa sopor bland annat plaster, gummi och ämnen som innehåller kolväten utvinna och producera dieselolja. Företaget CleanGas har som mål att till 2012 uppföra en förbränningsanläggning för sopor på Åland om intresset finns. En liknande anläggning har uppförts i Forssa och en annan planeras i Åbo. Enligt företaget skall den utvunna dieseloljan kunna användas som bränsle t.ex. på skärgårdsfärjorna. Prisnivån beräknas ligga på 35–40 cent per liter, alltså betydligt lägre än bunkerpriserna idag. Det har tidigare sagts att Åland som område är för litet för sopförbränning, men med ny teknik kan det nu bli möjligt.

På onsdag ordnas ett tillfälle med information och debatt på Ålands hotell- och restaurangskola där planer på en förbränningsanläggning på Åland presenteras. Informationstillfället är öppet för allmänheten. Det finns många frågeställningar som behöver belysas: Är det bra för miljön, vad kan brännas, räcker soporna till, blir det billigare, kan avgifterna sänkas, var skall anläggningen ligga, minskar transporterna, vill företagen och kommunerna som idag är ansvariga för sophanteringen vara med?
Liberalerna på Åland