DELA

En sjukskötares arbete i hemsjukvård

Hemsjukvård är en vårdform som erbjuder patienten sjukvård i sitt hem. Vården har blivit mer avancerad genom åren och kräver ökad kompetens hos sjukskötaren. Hemsjukvård är ett brett vårdområde där sjukskötaren under samma arbetspass kan träffa olika patienter med medicinska, kirurgiska, psykiska, sociala problem och även döende patienter. Det är en utmaning att bemöta, observera, bedöma och vårda patienterna på rätt sätt. I hemsjukvård gör sjukskötaren de flesta hembesöken ensam.

Självständighet, noggrannhet, förmåga att se patienten som helhet och kunna arbeta professionellt som gäst i patientens hem är viktiga egenskaper hos sjukskötaren. Möten med många olika patienter, personligheter, anhöriga, livsöden, samhällsklasser och hemförhållanden är vardag i sjukskötarens arbete. Det är utmanande att bemöta de olika individerna, försöka lösa deras problem, försöka sty ra, handleda och stöda och samtidigt vara gäst i patientens hem på dennes villkor. Tragiska livsöden och vårdrelationer sätter sina spår mentalt även i sjukskötaren. Det är svårt och mentalt påfrestande då situationen är hotfull i ett hem och då säkerheten riskeras. Sjukskötaren i hemsjukvård fungerar som spindeln i nätet för patienten. Patientens vård koordineras i hemmet i samarbete med patient, anhöriga, hemtjänst, akuten, hälsocentralen, läkare inom special och primärvård, socialvården, psykiatrin, dvs. med det mångprofessionella vårdteamet.

När en patient vårdas i livets slutskede har sjukskötaren ansvar för att ge patienten lindring och ett värdigt slut. Det är ett mentalt tungt, men oftast oerhört givande arbete för sjukskötaren att följa patienten den sista tiden i livet. Känslan av närhet, ömhet och vördnad är stark i vårdrelationen med en döende patient i hemmet. Det krävs flera års erfarenhet för att känna sig trygg som sjukskötare i den rollen. I dessa fina stunder ska sjukskötaren också vara professionell och skärpt, kunna hantera teknisk vård med t.ex. läkemedelspumpar. Det krävs kunskap och erfarenhet för att kunna klara rutinerna, men även att ha beredskap då problem uppstår med den tekniska apparaturen ute på fältet dag eller natt, vardag eller julafton, i centrum eller på landsbygd.

I sjukskötarens hemsjukvårdsarbete ingår att ge patienten tabletter, injektioner och infusioner. Matematiska kunskaper krävs i den dagliga hanteringen av läkemedel. Noggrannhet är en förutsättning, men även kunskap om läkemedlets verkan och biverkan krävs för att kunna observera effekt och följder och hur det påverkar patienten. Eftersom sjukskötaren arbetar med människor kan en allvarlig konsekvens av ett misstag vara att patienten får bestående men för livet eller dör.

Med en utbildning om 2,5 års yrkesgymnasium, 3 års högskoleutbildning och med snart 25 års arbetserfarenhet i hemsjukvård har jag en grundlön på 2 570,12 euro. Jag är stolt över det arbete jag dagligen gör, det är givande och meningsfullt. Men det är tungt att veta att detta arbete inte värderas tillräckligt högt. Det är oerhört frustrerande att yrken med motsvarande utbildningsnivå i annan bransch, t.ex. IT eller kontor, har mycket högre löner. Hur ska vi kunna rekrytera nya sjukskötare framöver om lönerna släpar efter så mycket? Tiden är förbi då sjukskötaryrket var ett kall. Idag är vi välutbildade, driftiga och kompetenta sjukskötare som förväntar oss lika lön för likvärdigt arbete!
Gun Söderlund
Sjukskötare på ÅHS