DELA

Detaljplan löser Smakbyns utvidgningsproblem

I fredagens tidning kunde man läsa, att Smakbyn ska utvidga sin verksamhet med ett hotell som ska byggas i samma stil som Kastelholms slott.
Det som bekymrade företagarna var att landskapet inte har varit villigt att sälja mark som ligger i anslutning till Smakbyn och som enligt Michael Björklund behövs för byggnadsrätten. Därför har de igen lämnat in en ansökan för att få köpa denna mark.

Det är inte landskapets mark som Smakbyn behöver för hotellbygget. Det som behövs och som löser Smakbyns utvidgningsproblem är en detaljplan. I en detaljplan fastställer man byggnadsrätten för de områden som enligt plan- och bygglagens 10 § är i behov av planläggning och detta är Smakbyn utan tvekan.
Arealen på Björklunds fastigheter i Smakbyn är totalt 2,4 ha. De ligger mitt i ”Ålands enda nationallandskap” som Sunds kommun bl.a. på sin hemsida gör reklam för. Det är en ytterst känslig miljö där det nya hotellbygget skall placeras. Det finns både fornminnes-, naturskydds- och landskapsbildsvärden som skall beaktas.
Byggnaden skall förbättra Smakbyns miljö, den får inte förstöra den fantastiska vyn som utbreder sig från Kungsgården och golfbanan mot slottet, den får inte minska slottets dominerande ställning och dess placering får inte heller försämra Smakbyns framtida utbyggnadsmöjligheter.

Det pågår delgeneralplanläggning av Kastelholms område och Smakbyn ingår i denna plan. Alla natur-, kulturmiljö- och fornminnesinventeringar för området är färdiga. Också de framtida användningarna av landskapets markområden är utredda.
Landskapsregeringen har knappast något emot att komma med i en detaljplan där man planlägger både Smakbyn med dess framtida utvidgningsbehov och den kulturhistoriskt värdefulla miljön där Smakbyn ligger i. På detta sätt kan man beakta alla parters intressen: Bevara nationallandskapet och berika dess aktiviteter med en mångsidig och fungerande Smakby som blir vackert anpassad i omgivningen.
Men låt Kastelholms slott vara den enda byggnaden i slottsstil i denna miljö!
Ursula Koponen
områdesarkitet