DELA

Det ryktas att Kobba Klintar ska säljas

Mariehamns stads kulturpolitik är kontraproduktiv och ur led med tiden. Det är nu viktigare än någonsin att alla berörda aktivt protesterar mot stadens kulturfientliga politik.
Ett blomstrande kulturliv och bevarandet av vårt kulturarv är en av flera viktiga förutsättningar för att Mariehamn fortsättningsvis ska ha god ekonomisk tillväxt.
Studier visar att kulturen och den kreativa sektorn har indirekta kopplingar till innovation och utveckling inom tekniksektorn, samt inte minst till regional och lokal utveckling. Andra studier visar att med ökad kulturverksamhet följer ökat ekonomiskt välstånd – inte tvärtom. Det är vidare ett faktum att den högutbildade arbetskraften lockas av närheten till kulturutbudet vilket får särskilt stor effekt på tillväxten.
Slutsatsen är således att beslutsfattare bör vara medvetna om värdet av kulturutbudet när det handlar om att konkurrera om högutbildade individer. Marie hamns stad bör därför, som ett led i att upprätthålla god ekonomisk tillväxt, utveckla och stödja kulturlivet och vårda stadens kulturarv.

Hur ser då stadens policy ut i detta hänseende? Då Kobba Klintars Vänner i fjol höstas diskuterade stöd för båken på Kobbarna med stadsledningen fick de till svar att staden ansåg att det ”inte finns behov av någon båk”. Kobba Klintars Vänners 2100 medlemmar och säkert flera tusen invånare till delar nog inte stadsledningens åsikt. Kobbarna är ju bland det första man får ögonkontakt med då man kommer sjöledes till Mariehamn från Sverige.
Kobba Klintar är en symbol för Åland och Ålands historia som sjöfartsnation med havet som själva livsnerven i tillvaron. Det är ingalunda oväsentligt för Mariehamn och Åland hur Kobba Klintar ter sig för besökare.
Att, som stadsledningen, säga att det ”inte finns något behov av någon båk” är i förlängningen detsamma som att säga att det inte finns något behov av kultur överhuvudtaget. Kanske så om Mariehamn skulle vara ett aktiebolag, ”AB Mariehamn”, men absolut inte så i kommunen Mariehamn med sina drygt 11.000 invånare.
Kulturen och kulturarvet är en oskiljaktig del av stadens identitet, det är stadens själ, och den ska vårdas och den är absolut inte till salu. Förutom att det finns planer på att staden kan tänkas sälja Doktorsvillan, Tullhuset och Emmaus, ryktas det att också Kobba Klintar ska ges ut till försäljning. Förhoppningsvis är detta inte sant. Men bara det faktum att ett sådant rykte kommer i svang visar att folk tror att stadsledningen är beredd att sälja vilken kulturklenod som helst för litet ”Snabba Cash”.

Då man granskar Mariehamns stads och stadsledningens förhållningssätt till kultur och kulturarv kan man fråga sig om insikten om det positiva sambandet mellan kulturutbud och ekonomisk tillväxt verkligen finns överhuvudtaget – insikten att det i det långa loppet faktiskt är ekonomiskt förnuftigt att stödja kulturlivet. Den nuvara nde policyn verkar tvärtemot att gå ut på att svältföda kulturaktiviteterna och sälja ut kulturarvet.
Följderna av detta skulle bli en fattigare och mindre attraktiv stad. Dessutom har det så här långt visat sig att det inte finns några ekonomiska orsaker till att strypa pengarna till kulturen. Stadens resultat för 2011 blir nämligen betydligt bättre än budgeterat och indikationerna två månader in på 2012 pekar på en fortsatt positiv resultatutveckling.
Mot denna bakgrund verkar besparingskraven för de kommande två åren vara alltför högt tilltagna.
Kalle Fogelström (s)