DELA

Danmark nytt föredöme på världshaven

Sverige besitter den längsta strandtomten i den Europeiska Unionen. Med sina 2 700 kilometer kust är det föga förvånande att sjöfarten har djupa rötter i det innanhavsrike som en gång omslöt Åland och Finland samt delar av Balticum och Tyskland.
Idag är flera svenska rederier världsledande inom sina verksamhetsområden och har ett högt miljö- och säkerhetstänkande, men branschen fortsätter att åderlåtas genom utflaggning. Handelsflottan har halverats sedan 2009. I Sveriges riksdag har ett maritimt nätverk bildats under våren för att nå större samsyn om den maritima näringens behov och möjligheter. I jämförelse börjar den åländska sjöfarten att andas optimism, men på de nordiska breddgraderna är det Danmark som måste betraktas som föregångsland inom sjöfart och maritim utveckling.

Vid en presentation på Swedish Maritime Day i Göteborg den 9 april i år, beskrev Mogens Schröder Bech från danska Sjöfartsstyrelsen, den enastående uppbyggnad av danskt fartygstonnage – nästan en fördubbling – som ägt rum under bara tio år. Danmark är idag världens fjärde största tonnageoperatör. I ekonomiskt värde står danskarna för 10 % av världshandeln till sjöss. Danskägda kölar bär 20 % av den kinesiska fraktexporten och har tagit hand om 40 % av den arktiska trafiken!

Satsningen på sjöfart som också ger spin off-effekter på samverkande näringar har varit målmedveten, långsiktig och uttalad från landets högsta politiska ledning oavsett politisk kulör. I den s.k. ”Vaekstplan for Det Blå Danmark” presenterades visionen om Danmark som Europas maritima centrum. Kursen sattes mot nya möjligheter inom offshoreindustrin, Arktis, en ökad andel i världshandeln och grön maritim teknik. Sammantaget har 38 initiativ ingått i genomförandefasen. Grunddragen i denna strategi har varit ett internationellt fartygsregister, en stabil och attraktiv tonnageskatt samt tydliga regelverk som främjar och belönar kvalitetssjöfart.

Miljonbelopp satsas på att rekrytera arbetskraft till dansk sjöfart. Arbetsmarknaden till sjöss och på land växer också alltmer samman eftersom det är den landbaserade maritima branschen som ökar snabbast sett till antalet anställda.
Det danska exemplet visar att näringspolitiken långtifrån spelat ut sin roll om drivkraften och samarbetsförmågan finns i ett offentligt och privat partnerskap. Hela Östersjöregionen behöver en maritim tillväxtplan!
Jörgen Lundqvist