DELA

Bra grund för vaccinationer

I egenskap av landskapsläkare har jag bl a till uppgift att främja förebyggande vård och smittskydd på Åland. Det bekymrar mig därför när människor utan tillräcklig medicinsk kompetens uttalar sig osakligt negativt i media om vacciner som ingår i Ålands väl avvägda grundvaccinationsprogram. Senast att göra detta var ”livsforskaren” Klaus Rahikainen i Nya Åland 9.9.2013. Med anledning av Rahikainens påståenden och resonemang vill jag göra följande förtydliganden:

Det åländska grundvaccinationsprogrammet är vetenskapligt mycket väl motiverat. Verkningsfulla medicinska åtgärder är i olika utsträckning behäftade med någon typ av risk för oönskade sidoeffekter. För vaccinationerna i det åländska grundvaccinationsprogrammet är risken för någon typ av allvarlig reaktion oerhört liten. Riskerna för en allvarlig komplikation i samband med insjuknande i sjukdomarna som vaccinerna skyddar mot är mångfalt större. Rekommendationen till de åländska föräldrarna är därför kristallklar från oss med fackkunskaper: låt vaccinera alla barn med vaccinerna inom det åländska programmet så länge barnen inte har någon kontraindikation mot vaccination (mycket ovanligt och efterfrågas av vårdpersonal i samband med vaccination). Vad gäller röda hund, som Rahikainen specifikt nämner, är ett tungt argument för vaccination att smitta hos gravida kvinnor ofta leder till uttalade fosterskador.

Polio (barnförlamning) är en virussjukdom som i en del fall leder till svåra förlamningstillstånd och död. Eftersom polio smittar via förorenat vatten och direkt mellan människor är riskerna för epidemier stora i ovaccinerade befolkningar. Tusentals barn drabbades vissa år i både Finland och Sverige på 1950-talet innan tillgången till poliovaccin blev allmän.
Mycket väl korrelerande med introduktionen av allmänna poliovaccinationsprogram sågs i både Finland och Sverige dramatiskt sjunkande antal fall. Tendensen idag bland de låginkomstländer som har erfarenheter av polio mer nyligen än vad vi har är lika klar: de låginkomstländer som har god tillgång till poliovaccin har inga fall av polio längre medan de länder som inte har god tillgång till vaccin fortsatt har årliga fall.
Det finns två principiella typer av vaccin mot polio; intramuskulärt givet vaccin (IPV) och oralt givet vaccin (OPV). IPV är ett inaktivt vaccin som inte kan orsaka sjukdom. Sedan lång tid tillbaka är detta det enda poliovaccinet som ges i Finland. OPV är ett försvagat vaccin som i c:a 1 fall/1-2,5 miljoner givna doser kan orsaka polio. OPV används i många låginkomstländer eftersom det är billigare än IPV, inte kräver injektionsmaterial eller utbildning för att ge och dessutom kan ge en viss spridningseffekt av skydd i befolkningen eftersom det ”smittar” precis som polioviruset.

Det finns inga seriösa belägg för någon koppling mellan vaccination och utveckling av autism. 1998 publicerade den brittiske läkaren Andrew Wakefield och ett antal kollegor en studie av 12 autistiska barn i den ansedda medicinska tidsskriften The Lancet. Artikeln antydde, och Wakefield hävdade därefter uttryckligen i flera sammanhang, att det skulle finnas en ökad risk för att utveckla autism och mag-/tarmbesvär vid vaccination med kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR).
Vaccinationsskeptiker över hela världen fick i Wakefield en fanbärare med akademiska meriter. Medier rapporterade på bred front globalt om forskningsbelägg för att vaccination utlöst autism. Uppföljande större studier och jämförelser mellan länder där vaccinationsprogrammen skiljer sig åt kunde dock inte belägga Wakefields påståenden om autism och vaccination. Djupare granskning under 2000-talet av Wakefields forskning visade att han bland annat falsifierat forskningsresultat och personligen tagit emot stora summor från jurister som drev rättsprocesser mot vaccintillverkare. 2004 återkallade The Lancet Wakefields artikel från 1998 på grund av forskningsfusk. 2010 drogs Wakefields läkarlegitimation in i Storbritannien. Sannolikt till stor del beroende på den allmänna uppmärksamheten kring Wakefields påståenden minskade vaccinationstäckningen för MPR-vaccin påtagligt i Storbritannien och USA kring millennieskiftet. Några år senare ökade antalet fall av mässling uttalat, ett par av dessa hade dödlig utgång.

Rahikainen skriver att han för några år sedan skrev flera insändare som varnade för vaccination mot fågelinfluensan och hävdar att fågelinfluensavaccinet skapar allvarliga följdsjukdomar. Det är ett förbryllande påstående eftersom det inte finns något kommersiellt tillgängligt vaccin mot fågelinfluensa.
Axel Hansson
Landskapsläkare