DELA

Besöksförbudet på äldreboenden olagligt

Allmänt anses Finland på ett exemplariskt sätt ha klarat av att stoppa coronavirusets spridning. Regeringen Sanna Marin tog till resoluta åtgärder och stängde ner stora delar av samhällets verksamheter snabbt och effektivt. Metoden visade sig effektiv.

Nu när situationen lugnat ner sig och är rätt stabil pågår en diskussion om de vidtagna åtgärderna kränkt grundlagens bestämmelser om fri- och rättigheter. Jag har själv offentligen ifrågasatt det så kallade besöksförbudet på våra äldreboenden. Min åsikt är att de äldre av de sociala myndigheterna inte kan frihetsberövas utan att de äldres rätt att umgås med sina anhöriga måste säkras. Hur man gör det är äldreomsorgens ansvar att lösa.

Biträdande justitieombudsmannen Maija Sakslin tog för en tid sedan ställning till förbudet och har konstaterade att besök hos äldre förbjudits eller begränsats på ett olagligt sätt.

När besöksförbudet nu förlängs åtminstone till den 31 juli måste de sociala myndigheterna se till att de äldre kan träffa sina anhöriga under säkra förhållande både inom- och utomhus. För att denna rätt ska tillkomma alla äldre måste landskapsregeringens ansvariga tjänstemän följa upp att de äldres rättigheter respekteras. Ändamålet helgar inte medlen.

Erfarenheterna från äldreomsorgen i Sverige tänder några röda lampor som vi verkligen borde ta på allvar. En av orsakerna till den höga smittspridningen på äldreboenden i Sverige anses bero på personalens anställningsvillkor. En stor del av personalen är timanställd och rör sig mellan olika äldreboenden för att tjäna ihop till sin lön.

Detta för givetvis med sig en ökad risk för smittspridning men också brister i vården och omsorgen av de äldre. Många olika vårdare besökare de äldre. De har inte möjligheter att etablera en tillräcklig vårdrelation med de äldre och risken för felbehandlingar och andra brister i omvårdnaden av de äldre är uppenbara.

Än en gång kan vi konstatera att en fastanställd kompetent personal inom äldreomsorgen är en viktig faktor för att trygga vård- och omsorgskvaliteten. Ett fast team med tillräcklig personal på varje avdelning är grunden för ett lyckat äldreomsorgsarbete. En sådan struktur borde vara utgångspunkten för alla utveckling av äldreomsorgen. Nerifrån upp i stället för tvärtom.

Inom mars månad skulle socialnämnden i staden ha avgivit ett utlåtande om demenskommitténs betänkande. På grund av pandemin säger man sig inte ha haft tid med ett utlåtande. Det må så vara men nu måste utlåtandet ges. Vi kan inte vänta längre med konkreta åtgärder och satsningar inom stadens äldreomsorg. Behoven inom äldreomsorgen växer oberoende av coronan. Vi behöver ha siktet inställt på ett demenscenter. Ju förr vi kommer igång med projektet desto bättre. Att skylla på coronan är inte ett godtagbart argument något mera.

Livet går vidare och den åldrande befolkningens behov måste beaktas för att garantera alla en värdig ålderdom.

BARBRO SUNDBACK (S)