DELA

Bättre förutsättningar för bostadsbygge vid Österleden

I stadens budget för det inkommande året visas att staden ska sanera marken där stadens mångåriga soptipp, Rönnbergs torg, var. Detta gäller parkeringsområdet mellan Österleden och Servicegatan. Därefter avser staden projektera området för att sedan möjliggöra byggande av 140-170 lägenheter där.

I dag är det oklart hur omfattande saneringsbehov det föreligger för att möjliggöra en bostadsbebyggelse. Det finns även andra stora nackdelar. En väsentlig olägenhet är att Rönnbergs torg är beläget intill hela Ålands mest trafikerade led, Österleden. Sommartid har leden en trafikintensitet om ca 20 000 fordon per vardagsdygn. Fordon utgör en farlig barriär vad gäller möjligheterna att röra sig gående eller cyklande från Rönnbergs torg till strandområdet invid Slemmern. Den livliga trafiken alstrar samtidigt mycket buller och damm. För närvarande är förutsättningarna dåliga att på Rönnbergs torgområde skapa ett acceptabelt boende.

Ifall staden till överkomliga kostnader lyckas sanera området så återstår trafiken på Österleden. Detta torde vara det enda område på Åland där det kan vara både ekonomiskt och ur olika hållbarhetsaspekter försvarligt att anlägga en tunnel. I detta avseende är tunnelbegreppet snävt eftersom miljön kring hela leden bör beaktas. Det är fråga om ett samhällsplaneringsprojekt och landskapsregeringen är huvudman för den befintliga Österleden.

Tekniskt kan Österleden förses med ny botten och med väggar och tak. Leden kan anslutas till Storagatan vid självstyrelsegården och vara en tunnel norrut till närheten av Rökerirondellen. Anslutningar till leden skulle ha en lutning om fyra procent (Stadshusbackens lutning är åtta procent). Höjden från ledens botten till övre delen av taket kan beräknas utgöra nio meter. Den fria höjden för fordon förutsätts vara 4,4 meter vilket i praktiken innebär fem meter samt sedan därtill utrymme för fläktar och lyse. Tunnelns yttre takhöjd i förhållande till Slemmerns medelvattennivå kan vara ca plus 2,5 meter för att klara den netto havsnivåhöjning som kan vara aktuell de närmaste hundra åren.

Med en tunnel möjliggörs en betydligt större bostadsexploatering än den i stadsbudgeten aviserade från Styrmansgatan norrut mellan Österleden och Servicegatan. Behovet att på kort sikt exploatera öar söder om staden skulle minska. Samtidigt skulle tunnelns övre del vara en vall mot det låglänta centrumområdet öster om Strandgatan och motverka framtida vatteninträngning i de existerande parkeringsgrottorna.

I detta samhällsplaneringsprojekt döljs en trafikled och hela området görs vistelsevänligt. Såväl mariehamnare som besökare får ett attraktivt tillträde till strandområdet i stadens absoluta centrum. De mariehamnare som i framtiden bosätter sig norr om Styrmansgatan längs Österleden får en attraktiv miljö utan buller och damm, med en ljuvlig utsikt över det attraktiva strandområdet och Slemmern.

Det är heller ingen nackdel att stadens turistiska pärla i anslutning till centrum, Sjökvarteret, undkommer dagens trafikfarosituationer och de olägenheter som nämnts. För en vecka sedan intogs den båtbyggarverksamhet, som kännetecknar Sjökvarteret, med i UNESCOs immateriella kulturarv. Detta betyder att Sjökvarterets dragningskraft ytterligare stärkts.

Jag har föreslagit att staden initierar en förstudie av detta samhällsbyggnadsprojekt. Staden förelås vända sig till Ålands landskapsregering som är väghållare och sedan samverka med landskapsregeringen för att skapa planlösningar enligt den beskrivna modellen. Detta innebär att omfattningen av ärendet är vidare än en avgränsad tunnelutredning.

LEIF HOLLÄNDER (OB)