DELA

Basen för äldrevården

Lis Karlsson hänvisade till min inställning om äldreomsorgen och flera insändare har begärt klara och tydliga visioner från politikerna.
Här kommer min om äldreomsorgen.
Utgångspunkten för den enskilde individens egna önskemål och intressen måste dock alltid vara anpassad för en individuellt utformad vård.

Glädje, spänning, kärlek och kulturella upplevelser är viktiga inslag i äldrevården.
Rent medikala och vårdinriktade insatser riskerar ibland att få för stort utrymme i vården.
Stödet, vården och omsorgen måste utvecklas så att fler får möjlighet att bo kvar i sin ursprungliga bostad eller boendemiljö. Åldrandet måste få ske under trygghet, värdighet och känsla av behövlighet/ prestation i samhället.
Förebyggande hälsovård skall ges i form av hembesök eller erbjudande av hälsokontroller med regelbunden uppföljning till alla personer som fyllt 70 år. Äldreomsorgsdirektioner bör inrättas i varje kommun. En äldreombudsman bör finnas på Åland, som företräder de äldres intressen och behov, framför deras åsikter och fungerar som en slags remissinstans för de äldre.
Kjell Mattsson Lib