DELA

Avtal måste följas, också i Hammarland

Med anledning av artiklarna i både tidningen Åland (08.11.2022) och Nya Åland (09.11.2022) samt ledare i Tidningen Åland (12.11.2022) vill vi bemöta den kritik som framkommit och som vi inte uppfattar som rättvis angående beslutet i kommunstyrelsen den 01.11.2022.

Beslutet har ingen som helst koppling till hur tjänstemannen skött sitt jobb. Våra röster grundar sig helt och hållet på de avtal som finns mellan tjänstemannen och Hammarlands kommun. I anställningsavtalet finns en klar skrivning som säger att ingen övertid eller mertid utbetalas, vilket godkänts av tjänstemannen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Med vår röst har vi markerat att alla anställda skall behandlas lika. Om vi skulle gå emot de avtal vi har i kommunen så skulle vi inte längre behöva några avtal. Av den anledningen var det mycket förvånande att kommundirektören i sin beredning gick emot både kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut angående övertiden.

Övertidstimmarna har enligt den information vi har varken blivit beordrade eller godkänts av närmaste chef. Tjänsten inrättades som en projektanställning på två år från och med 01.01.2021, men tillsattes som ordinarie projektanställning 01.04.2021 och varade till 31.03.2022. Om det vid tillsättandet 01.04 skulle ha redogjorts att det fanns övertid för januari till och med mars 2021 under t.f. tjänsten borde kommundirektören uppmärksammat detta och gett ett förslag på ändrat avtal. Övertidsinformationen gällande de första tre månaderna framgick inte vid tillsättandet av projektanställningen som behandlades i styrelsen. Den informationen framkom först vid styrelsemötet den 10.05.2022 då ärendet angående övertidsersättning behandlades.

Under hela anställningstiden har det inte framkommit till kommunstyrelsens kännedom från tjänstemannens överordnande (kommundirektören) att den gjorda övertiden inte kunnat tas ut i ledig tid, trots att han enligt artikeln säger ”den egentliga arbetstiden inte räckt till”. Även kommunstyrelseordförande säger i artikeln att ”Men i det här fallet ansåg jag att tjänstemannen inte haft möjlighet att sköta sina arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid” och att ”Det har funnits ett behov av de här timmarna för att sköta arbetsuppgifterna på ett säkert sätt” utan att ta upp det som ett ärende i kommunstyrelsen tidigare under anställningstiden.

Att man som styrelseordförande påstår att vi för en ”dålig personalpolitik” är mycket tråkigt. Alla som sitter runt styrelsebordet vet att vi vid ett flertal tillfällen försökt få till stånd förmåner och förbättringar för personalen, men inte fått det stöd vi behövt för att kunna driva igenom dessa förslag.

Gällande personalpolitiken vill vi nämna att styrelsen just nu ser vad vi kan förbättra för kommunens anställda genom att se på resultatet i den rapport som styrelsen beställt och fått sammanställd. Vi vill tacka personalen för alla åsikter om saker vi kan bli bättre på, men även kunnat konstatera att vi idag gör många saker riktigt bra. Tack även till det fantastiska arbete som arbetsgruppen, med medlemmar från kommunens anställa och projektledare tagit fram.

På ledarplats i tidningen Åland och i artikeln med samma innehåll har nämnts vilka som röstat för och vilka som röstat mot förslaget och i samma mening har vi anklagats för dålig personalpolitik. I artikeln saknas fakta om att en ledamot lade ner sin röst och en ledamot saknades. Vi skulle önska att fakta presenteras av media när man ändå väljer att lyfta detta till stora rubriker och när man hänger ut personerna som är de mest drivande gällande personalpolitiken i kommunen. Tidningen Åland har heller inte försökt kontakta någon av oss. Det finns alltid 2 sidor av ett mynt och god journalistik borde vara att båda sidor har rätt att yttra sig.

Vi hoppas att dessa artiklar och ledarsidor inte skadat vår kommun som arbetsgivare, då vårt ställningstagande enbart varit att behandla all personal lika och följa gjorda avtal.

Som kommunstyrelseledamöter är vi tillsatta att bevaka och främja kommuninnevånarnas och anställdas intressen och de behöver lita på att alla behandlas lika och att skattemedel används enligt avtal och på korrekt sätt.

Vi vill återigen poängtera att vårt beslut inte har med kvaliteten på tjänstemannens utövande att göra, utan helt och hållet ett ställningstagande så att alla i personalen skall känna att det avtal man godkänt vid sin anställning gäller.

NIKLAS DANIELSSON
VICE ORDFÖRANDE I KOMMUNSTYRELSEN

MONA KALM
LEDAMOT I KOMMUNSTYRELSEN

CAROLINE ENGMAN
ERSÄTTANDE LEDAMOT I KOMMUNSTYRELSEN

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Ålandstidningen redogjorde i sin artikel för beslutet i kommunstyrelsen och där framgick även motiveringen till majoritetens beslut.

Vi beklagar att vi missade informationen om att en ledamot lade ner sin röst, och att en ledamot var frånvarande under mötet.

SANDRA WIDING
REDAKTIONSCHEF TIDNINGEN ÅLAND

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp