DELA

Avräkningsgrunden bör justeras trots utebliven klimatförändring

”Lantrådet nöjt trots oenig skatteutredning” lyder rubriken på artikeln i Ålandstidningen den 9 februari som beskriver regeringens presentation av arbetet med att justera klumpsumman och flitpengens storlek. Hur regeringen kan nöja sig med ett avvisande besked från finansministeriets arbetsgrupp som behandlat frågan, är dock ytterst förvånande.
Lantrådet beskriver det som ett viktigt erkännande att befolkningsutvecklingen inte beaktas tillräckligt i dagens system. Visserligen är det ett relevant skäl för att klumpsumman borde justeras, men det finns betydligt tyngre argument i sammanhanget.

I självstyrelselagens 47 § stadgas nämligen de grunder som utgör skäl för en justering av avräkningen. Bland annat stipuleras att ”Om grunderna för statsbokslutet genomgår ändringar som väsentligt inverkar på avräkningsbeloppets storlek, skall avräkningsgrunden ändras.” Sedan denna lagtext klubbades av riksdag och lagting 1991 har statsbokslutet urholkats genom att stora inkomstposter nu återfinns i fristående fonder. Vidare har staten i större utsträckning tillämpat nettobudgetering, vilket även det har fått direkta avspeglingar på avräkningsbeloppets storlek. Landskapsrevisorerna slog redan 2009 fast att Åland sedan 1991 hade förlorat 100 miljoner euro enbart på nettobudgeteringen. Men avräkningsgrunden har inte justerats.
”Det politiska klimatet i Finland är inte gynnsamt för att diskutera mera pengar till Åland”, säger lantrådet. Frågan är hur länge hon tänker vänta före klimatet blir mildare.
För vem ska driva frågan om en rättmätig avräkningsgrund för Åland, om inte landskapsregeringen är beredd att göra det? Land ska med lag byggas och därför borde inte heller ett lantråd kunna luta sig tillbaka så länge självstyrelselagens bestämmelser är ouppfyllda.

För det är väl nu om någonsin avgörande att regeringen vågar stå upp för våra åländska intressen, trots det missgynnsamma helsingforsklimatet. Vi befinner oss de facto i den mest avgörande perioden för självstyrelsesystemets utveckling på över två decennier.
Därför uppmanar vi i Ålands Framtid lantrådet att sluta invänta politiska klimatförändringar och istället tydligt påtala och konkretisera bristerna med dagens ekonomiska system. Målet måste vara en reviderad avräkningsgrund innan mandatperioden når sitt slut. Stöd finns tydligt stipulerat i självstyrelselagen. Använd det.
Ålands Framtids lagtingsgrupp
Axel Jonsson
Anders Eriksson
Brage Eklund