DELA

Avfolkningen lyckades!

Brändö kommun lyckades, nu avfolkas Lappo by.
Brändös ledning gick in för att lägga ner verksamheten vid Lappo skola med öppna ögon! För att yttermera ”förstärka” Lappo skolas indragning gjordes ett allmänt konstaterande, ”Alla barn i kommunen bör ha rätt till likvärdig skolgång och den ekonomiska satsningen per elev bör vara den samma oberoende av boningsort ”.
Vad vill man med detta ”konstaterande”? Är Brändö kommun inte skyldig att ge gratis undervisning till alla skolpliktiga elever ?

Enligt den beräkning ledningen gick ut med, skulle kommunen spara cirka 125.000 euro om Lappo skolas verksamhet läggs ner. Men man berättade inte vilka summor i skatteinkomster och minskade landskapsbidrag som skulle utebli, då barnfamiljer kände sig tvungna att flytta från kommunen.
Summan för uteblivna skatter och landskapsbidrag utgör ca. 180.000 euro! På grund av ledningens beslut förlorar kommunen 55.000 euro per år på att lägga ner Lappo skola. Brändö kommun ruttnar inifrån eftersom den nuvarande politiska majoriteten inte har förmågan eller viljan att räkna ut vilka följder kommittérapporten över ” Lappo skolas framtid ” pekade på.
Varför brydde man sig inte om att visa hur mycket kommunen skulle komma att förlora på att stänga Lappo skola? Ville man mörka för kommuninvånarna hur verkligheten ser ut? ”Det frågtes blott, det gavs ej svar”!
Varför endast utreda indragning? Varför ingen utredning över fortsatt verksamhet?

Det viktiga tycks vara att Lappo by avfolkas och att färjan kan gå förbi, men det är kanske värt för de övriga kommuninvånarna att betala högre skatter för att spara in tio (10) minuter per resa!
Hur ska kommunens politiska ledning nu agera för att reparera misstaget att dra in Lappo skola? Hur få tillbaka ett förlorat förtroende för Brändö kommun?
Att få fler inflyttare till Brändö kommun kommer att kräva stort tålamod och politiker, som ser som sin uppgift att verkligen utveckla kommunen och inte riva ner det som fungerar.
Rädda det som räddas kan!

Lars Trondh