DELA

Att arbeta som barnträdgårdslärare

Ålands Barnträdgårdslärare rf har som förening verkat i 40 år och det vill vi uppmärksamma genom att lyfta fram vår yrkesroll.
Vårt arbete har förändrats under de senaste 20 åren och vi har fått flera utmaningar och arbetsuppgifter mycket till följd av vår förändrade samhällsstruktur.
Vi som har utbildat oss till barnträdgårdslärare har glädjen att få vara tillsammans med barn i olika åldrar och att få se dem växa upp och utvecklas på daghemmen.
Varje dag är en utmaning och ingen dag är den andra lik när de små kommer med sina härliga uttryck och samtal.
Det som har förändrats med vårt jobb är att det finns arbetsuppgifter som ska göras men som inte syns i den dagliga verksamheten.

En barnträdgårdslärare arbetar 35timmar i barngrupp per vecka och har sedan 3timmar och15minuter på sig att göra en pedagogisk planering för de olika åldersgrupperna.
I den här planeringstiden ska det även hinnas med att fyllas i observationsmaterial, personal-, avdelnings- och föräldramöten, utvecklingssamtal samt möten med skolpersonal och andra berörda instanser.
I den pedagogiska delen av planeringen ingår allt som sker inom daghemmets väggar, allt från på- och avklädning i hallen till att ansvara för skapande och pedagogiska aktiviteter.
Från landskapsregeringen finns även ett styrdokument som vill att vi utifrån den gör upp daghemmets arbetsplan som vårt arbete ska utgå ifrån.
Vi ska även arbeta utifrån en säkerhetsplan, en räddningsplan, en mobbningsplan samt flera andra dokument.
I vår planering av lokalerna och verksamhet ska vi också tänka på jämställdhet och likabehandling.

Vi arbetar aktivt med att förebygga mobbning vilket kräver mycket planering eftersom barngrupperna ser oilika ut trots att vi på daghemmen har gjort upp förebyggande mobbningsplaner.
Med tanke på de ovannämnda ”osynliga” arbetsuppgifterna är det ganska enkelt att räkna ut att vår planeringstid inte räcker till och att vi får utföra våra arbetsuppgifter på vår fritid då kommunerna inte är villiga att betala ut övertidsersättning till oss
I dessa spartider anställs bara så mycket personal som lagen minst kräver vilket innebär att i praktiken blir arbetet i barngruppen och den pedagogiska verksamheten svår att uppfylla i enlighet med landskapsregeringens förundervisningsprogram.
På en grupp med 21 barn ska det finnas två barnträdgårdslärare och en barnskötare, men då öppethållningstiderna är från 7-17( ibland 17.30) är det bara mellan kl 10-14 som det är tre personal på plats.
Med tanke på ansvar och säkerhet finns här vissa aktiviteter som blir svåra att genomföra såsom skogspromenader och andra utflykter.

I dag finns det i barngrupperna barn med annat modersmål, ängsliga barn som behöver en trygg famn, barn i behov av särskilt stöd , barn med koncentrationssvårigheter och barn som lever i otrygga hemförhållanden.
Vi har ett spännande och ansvarsfullt arbete med många trevliga stunder tillsammans med barnen men vår önskan är att få tillräckligt med personalresurser för att ge barnen det bästa man kan ge dem: TID.
Styrelsen för Ålands Barnträdgårdslärare rf