DELA

Återta beslutet om Ida Mann

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen accepterar inte stadsledningens och stadsstyrelsens beslut att sparka Ida Mann som stadsmiljöchef. Motivet är helt oklart. I beredningen till beslutet anges vagt att Ida Manns lämplighet för uppdraget inte skulle räcka till. Så lättvindigt behandlar man inte sin personal.

Fakta är att Ida Mann under en kort tid lyckats få personalen inom infrastruktursektorn att uppleva en positiv utveckling. Ny energi har strömmat in i organisationen och Ida Mann har med ett demokratiskt och öppet ledarskap fått sin personals förtroende och uppskattning. Samverkan och glädje har spridits inom infrastruktursektorn. Ett positivt samarbete har också blomstrat mellan stadsarkitekten och stadsmiljöchefen.

När rekryteringskommittén och stadsstyrelsen utsåg Ida Mann till stadsmiljöchef var alla eniga om att vi lyckats fånga in en toppenkraft som skulle lyckas förbättra arbetsklimatet på infrastruktursektorn och samarbetet mellan infra och stadsarkitektkansli. Så har skett. Ida Mann har just lyckats med det vi önskade oss. Mycket arbete krävs förstås fortsättningsvis för att organisationen och de anställda ska vara i mål men med Ida Mann var alla på god väg.

Nu slås allt i spillror om stadsstyrelsens beslut förverkligas. Hela förfarandet är ett uttryck för maktfullkomlighet från stadsledningens sida. Man vill sparka en omtyckt och kompetent förvaltningschef utan att höra den berörda personalen, utan att klargöra de verkliga grunderna för beslutet samt genom att föra ärendet till stadsstyrelsen några dagar innan prövotiden går ut. Mönstret börjar kännas bekant. Man bör fråga sig varför stadsledningen för en så toppstyrd och brutal personalpolitik. Vem är nästa på tur att på ett förnedrande sätt tvingas gå från sitt jobb?

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen kräver att stadsstyrelsens beslut att sparka Ida Mann återtas och att Ida Mann erbjuds fortsatt anställning som stadsmiljöchef i Mariehamn.

Vi accepterar inte den personalpolitik som staden nu för.

Mariehamn den 30 mars 2023

↔Barbro Sundback (S), Jessy Eckerman (S), Ulla Andersson (S), Kalle Fogelström (S), Susanne Vävare (S), Sara Kemetter (S), Kristine Dzene (S)