DELA

Anlita expertis för tunnelutredning

Landskapsregeringen har nu tillsatt en parlamentarisk grupp, som skall utreda förutsättningarna för en fast förbindelse (tunnel) mellan fasta Åland och Föglö. Ingen i gruppen torde besitta några närmare kunskaper om tunnelbyggen, teknik eller geologi. De kunskaperna finns knappast heller bland LR:s tjänstemän utom vad gäller geologi. Det är därför av stor vikt att gruppen anlitar utomstående, oberoende expertis.

Två av medlemmarna i gruppen, Rainer Juslin  (Lib) och Jörgen Pettersson (C), har redan i dessa spalter förklarat att de vill ha en tunnel. Man kan därför ifrågasätta om de är opartiska och mottagliga för argument mot en tunnel. Båda har lyft fram att ÅMHM godkänt MKB:n om tunneln. Som jag tidigare påpekat, är MKB:n behäftad med ytterst grava fel. ÅMHM har inte haft någon kunnig och kritisk granskare i ärendet. Bergmassorna blir 1,9 miljoner ton, inte 1,2 som anges i MKB:n, alltså drygt 50 % större.

Hur skall mängden berg transporteras bort? Det går inte att lasta bergmassorna varken i Degerby eller på Svinö. Då krävs nya riktiga hamnar på båda platserna, inte färjelägen. Att transportera bort materialet skulle bli ett enormt problem. Författarna till MKB:n har inte haft en aning om förhållandena på Föglö och Svinö.

Sprickzonerna mellan Föglö och fasta Åland har inte analyserats närmare förrän denna sommar. Även om berget på Föglö sidan är homogent och sprickfritt påpekar geologisk expertis att det är helt annat berg väster om Föglö och gränszonen är djup och sprucken. Det skall bli intressant att få veta resultatet av undersökningarna.

Det kan vara intressant att jämföra tunnelplanerna mot vad som görs i Sverige. Trafikverkets Färjerederi driver 41 färjelinjer runt kusterna och i insjöar. Färjelinjernas längd är från 130 meter till tio kilometer. De har 70 fartyg, linfärjor och frigående. Deras miljömål är att reducera sina utsläpp med 70 % till år 2030 och vara helt fossilfria till år 2045. Det är inte fråga om att ersätta färjorna med broar eller tunnlar då det miljömässigt och ekonomiskt är bättre med färjor.

Koldioxidutsläppen (CO2) för bygget av tunneln till Föglö har i MKB:n beräknats till 35 000 ton. Det motsvarar drygt tio års drift med Skarven. Det framgår inte hur mycket transporterna utgör eller om de ens är medräknade. Eftersom mängden berg är 50 % större än angett, blir CO2 utsläppen också högre, åtminstone den del som beror av transporterna.. CO2 från driften har inte beräknats.

JAN GRÖNSTRAND