DELA

Äldres rätt ska tryggas i lag

En av de viktigaste och största ansvarsfrågorna i samhället idag är att se till att omsorgen om de äldre blir bra. Inte bara förvaring av sjuka och dementa, inte bara uträknade sekunder för hembesök, inte bara överlevnad – utan ett gott liv. Ett sådant vi alla vill leva, oberoende av ålder.

För att uppnå detta måste det finnas en i lag beslutad miniminivå för personaldimensionering som garanterar inte bara mat och sängplats, utan också möjlighet till utevistelse, att få duscha, att få prata med någon som hinner svara, kort sagt en god vård och ett personligt liv.

När landskapsregeringen nu lämnar sitt förslag till äldrelag till lagtinget har vi tagit ett viktigt steg i rätt riktning. Vi har både en allmän lagparagraf om att det ska finnas tillräcklig personal och en motivering till den där det står:

Genom den föreslagna bestämmelsen i 2 mom. säkerställs att enheter med dygnetruntverksamhet har tillräcklig omsorgs- och vårdpersonal alla tider på dygnet. Enligt den gällande rekommendationen ska man för att garantera en god vård och omsorg utgå från en personaldimensionering på 0.7 – 0,8 i heldygnsvård.

För att ytterligare betona att arbetet måste fortsätta att i lag reglera en miniminivå står det så här i lagens allmänna motivering:

Landskapsregeringen avser i lag stadga en nivå för personaldimensionering som i praktiken motsvarar minst en servicenivå med 0,7 i personal per klient och som även på lång sikt tryggar de äldres rätt till service av god kvalitet.

En standardmodell för hur man exakt räknar ut 0,7 är en grundförutsättning som ännu behövs.

I lagen finns också ett löfte om utökade resurser för tillsyn, vilket betyder en reell möjlighet att kontrollera att allt står rätt till på våra äldreboenden.

Antalet äldre över 80 år ökar kraftigt under de kommande åren och även antalet gamla med demenssjukdom. Det kräver mer av samhället för en trygg äldreomsorg för alla.

Vi vill arbeta vidare, tillsammans med personal, kommuner och fackförbund, för att komma till en i lag reglerad personaldimensionering innan den nya lagen sätts i kraft 2021.

I nästa regeringsprogram ska frågan finnas med.

För oss socialdemokrater är omsorgen om de äldre en hederssak.

NINA FELLMAN
CAMILLA GUNELL
SARA KEMETTER
IGGE HOLMBERG
TONY WIKSTRÖM
GÖTE WINÉ
CARINA AALTONEN