DELA

Åland har råd att ta hand om de nyutexaminerade poliserna

Ålands polismyndighet är den minsta polisorganisationen i Norden. Trots detta ställs samma krav på oss som på de större distrikten I Finland. Som följd av omorganisationen av polismyndigheterna på fastlandet måste många väldigt omfattande utredningar som tidigare sköttes av Centralkriminalpolisen skötas av den lokala polisen.

Till myndigheten överförs även ofta sådana uppgifter som i riket skulle skötas av Polisstyrelsen såsom bl.a. deltagande i lagberedning. Trots att arbetsuppgifterna ökat har personalresurserna minskat.

Under åren 2012–2013 drogs fem äldre konstapeltjänster in och under samma period beslöt man överföra fem konstaplar till stabs- och kansliuppgifter som följd av en intern organisationsreform. Redan före 2012 omvandlades en polistjänst till väktartjänst och en polistjänst till sekreterartjänst. Totalt förlorades under en kortare tid 12 tjänster från den operativa verksamheten. Åtgärderna i sig var nödvändig p.g.a. de allt större krav som ställs på myndigheten idag.

Polisens verksamhet har även i övrigt p.g.a. flertal lagändringar de senaste åren övergått mer och mer till mer pappersvändande. Bland annat ökade byråkratin avsevärt i och med revideringen av polis- förundersöknings- och tvångsmedelslagen som trädde i kraft den 1.1.2014. Rättssäkerhet är motiveringen till denna ökade byråkrati och rättssäkerheten har ingen prislapp. Största delen av polisens arbete går idag ut på papperarbete. Vad polisen i praktiken gör eller inte gör har i sig ringa betydelse bara pappren är rätt skrivna. Brottsutredning idag handlar inte mycket om utredning utan mer om en process som skall gå rätt till.

Polisen är t.ex. skyldig att alltid ta emot och registrera en anmälan oberoende vad det handlar om. Oberoende om polisen vidtar eller inte vidtar några åtgärder så skall detta i skrift noggrant dokumenteras och motiveras. Ökade flyktingsströmmar till Finland berör också det åländska samhället. Fler personer söker idag asyl också på Åland. En asylsökande = ca. 8 arbetstimmar. Dessa timmar måste tas från någon annan verksamhet. I övriga Finland så har man tillfört ekonomiska resurser för att kunna öka antalet polistjänster men inte här, utan här går man tvärt emot.

Ålands polisförening (ÅPF) är rädd för att en kortsiktig inbesparing kan bli dyrare i slutändan. Landskapet Åland har ett stort ansvar för att den svenska grundutbildningen för poliser finns kvar. Om inte Åland kan ta hand de färdigutbildade poliserna så finns det risk att ingen söker till polisyrkeshögskolan från Åland. ÅPF befarar att den svenska delen av Polisyrkeshögskolan då läggs ned. Följden blir att man för att kunna bli polis på Åland i praktiken måste kunna finska. Detta anser vi att är fel väg att gå.

Vi anser att man måste kunna verka som polis på Åland utan att behärska det finska språket. Om inte Polisyrkeshögskolan kan tillgodose behovet att svenskspråkig utbildning måste Landskapet själva ordna utbildningen. Detta blir sannolikt avsevärt mycket dyrare än att kortsiktigt ge dessa unga poliser fortsatt arbete vid Ålands polismyndighet

Landskapsregeringen vill ha narkotikabekämpning, trafikövervakning, ungdomspoliser, teman för att bekämpa brott i nära relation, poliser i skärgården osv. Det här vill vi också ha, men samtidigt måste polisen även finnas till för grundverksamheten. Polisen måste svara på larm och utreda brott. Polisen skall vara tillgänglig 365 dagar om året 24 timmar i dygnet.

Alla specialfunktioner tar resurser från denna grundverksamhet. De olika temaområdena är s.k. uppsökande verksamhet, som polisen kan syssla med om vi klarar av grundverksamheten. Med nuvarande resurser börjar det bli väldigt svårt, utredningarna tar allt längre tid, med fortsatta inbesparningar av polistjänster kommer de att ta ännu längre. Landskapsregeringen måste fråga sig: Har vi råd att ha en egen polis? Skall polisen syssla med narkotikabekämpning? Trafikövervakning? Skall vi ha ungdomspoliser? Vad anser ni att polisen skall prioritera bort?

Ta hand om våra nyutexaminerade poliser. Ge dem jobb nu. Inom fem år går ytterligare 10 poliser i pension. Då kan man inte räkna med att dessa poliser finns tillgängliga mer. Minskade resurser och större krav på verksamheten är en omöjlig ekvation.

Ordförande i Ålands polisförening

Stefan Karlsson

Förtroendemän Ålandspolismyndighet

Christoffer Ahlfors

Jarl Eklund