DELA

Åland – ett eget land i United World Colleges

Åland har ända från början varit en pådrivande kraft inom projektet RCNUWC (Red Cross Nordic United World College). Den åländska stödgruppen för RCNUWC med Leif Jansson och Gunnevi Nordman närvarade vid öppnandet av röda korsgymnasiet år 1995. Från och med detta år skickade Åland varje år en ny elev till RCNUWC, ända fram till år 2004, då landskapsregeringen oväntat skar ner antalet elever från en ny elev varje år till en ny vart annat år.
Ålands UWC-kommitté är den kommitté som fungerar som kontaktyta mellan Röda-korsgymnasiet RCNUWC och landskapet Åland. Det är vi som, på basen av meriter och i enlighet med gymnasiets riktlinjer, väljer ut elever till RCNUWC. Vi har under den senaste tiden med intresse följt lagtingsdebatten om Ålands deltagande i Röda korsgymnasiet (HM 33/2006-2007). Vi har även inlett en dialog med landskapsregeringen i frågan.

Vi i Ålands UWC-kommitté skulle önska en återgång till den situation som var rådande 1995-2004 av flera orsaker:
– Gymnasiet är det enda av 12 UWC-gymnasier i världen som har en genuint nordisk prägel. Alla andra nordiska länder skickar elever varje år, liksom också Färöarna och Grönland. Åland framstår i dagsläget som ett lite ’udda’ nordiskt land som inte har råd eller inte bryr sig om att skicka en ny elev varje år. Vi anser att RCNUWC är ett viktigt, nordiskt sammanhang där det lönar sig för Åland att synas och höras.
– På gymnasiet är 90 olika länder representerade med 200 elever som alla får lära sig om Ålands självstyrelse, demilitariseringen och den åländska särprägeln – främst genom det obligatoriska ämnet Nordic studies. De elever som kommit in under de senaste åren har vittnat om att det känts svårare att upprätthålla den åländska prägeln inom gymnasiet som en elev än som två.

– Den som har gått på RCNUWC har förvärvat sig språkkunskaper och färdigheter i att umgås med människor från andra kulturer. Dessa kunskaper har nu börjat komma det åländska samhället och näringslivet till godo, då före detta RCNUWC-elever börjat placera sig i det åländska arbetslivet.
– Den som gått på RCNUWC har automatiskt ett världsomspännande kontaktnätverk, som kommer det åländska samhället och näringslivet till godo. Som exempel på nyttiga kontakter kan nämnas att Jorma Ollila gått på en UWC-skola i Wales, medan Nelson Mandela är skyddspatron åt RCNUWC i Norge.

– Genom att skicka en elev varje år bidrar Åland till att främja internationell förståelse över lands- och kulturgränserna, samt stärka den långsiktiga freden i världen. Gymnasiet uppmuntrar också elever att omsätta Röda kors-idealen i praktiken och till miljömedvetenhet i världen.
– Det ökade Åländska deltagandet i projektet RCNUWC har också en social dimension, eftersom flera elever på skolan kommer från mindre bemedlade familjer och ofta betydligt svårare omständigheter än de åländska.
Det åländska inslaget i RCNUWC kommer under 2007-2010 att vara extra stort, i och med att den åländska UWC-kommittén får en egen styrelseledamot i RCNUWC:s styrelse – med stor sannolikhet kommitténs nuvarande ordförande Stefan Simonsen.

UWC på Åland är en rörelse som ännu är i sin linda. Vi i UWC-kommittén har en vision om att i framtiden grunda en alumniförening för före detta studenter på Åland. Före detta elever skulle kunna ge donationer till föreningen och vi kunde ingå sponsoreringsavtal med privata aktörer. Eftersom Åland betraktas som ett eget UWC-land, har vi en vision om att en dag också kunna skicka en åländsk elev till ett UWC-gymnasium i Indien eller till Kroatien.

För att kunna uppnå detta skulle vi i dagsläget behöva långsiktig kontinuitet i vår verksamhet – i form av en skrivning i landskapets budget om att medlen i punkt 46.17.05 används för att finansiera utbildningskostnaderna för två elever varje år (en ny och en som går sista året).
Önskvärt vore att självkostnadsdelen också kunde minskas från 10 % till 5 %, så att varje gymnasiestuderande med gott läshuvud kunde söka Ålands plats vid RCNUWC. Vi skulle vilja undvika att studier vid RCNUWC hänger alltför mycket på den studerandes ekonomiska resurser.
Vi har under ansökningstiden i år upplevt att det finns ett starkt intresse för RCNUWC på Åland och det finns en jämn ström av intresserade som tar kontakt med oss. För den som är intresserad av att veta mer om Red Cross Nordic United World College, om Ålands UWC-kommitté eller om UWC-rörelsen i världen, kan vi rekommendera vår hemsida – gå in på www.redcross.fi/aland och klicka på ”UWC” till höger.
Med vänlig hälsning,
Ålands UWC-kommitté

Stefan Simonsen
Stefan.simonsen@redcross.fi
Kjell Nilsson
kjell.nilsson@lyceum.aland.fi
Wille Valve
wvalve@gmail.com
Anniéle Södergård
annieles@googlemail.com