DELA

ÅHS:s ekonomi kräver samarbete

Att bråka om vem som bär det politiska ansvaret för ÅHS:s ekonomiska situation försvårar arbetet med att hitta lösningar och vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen.
Då det är första perioden som Ålands Framtid sitter med i ÅHS:s styrelse vore det väldigt lätt för mig som partiets representant att leta och peka på syndabockar till det prekära ekonomiska läget, men det är inte särskilt konstruktivt.
All fokus bör nu läggas på att få verksamheten att löpa inom angivna ekonomiska ramar. För att lyckas måste alla partier och dess representanter i ÅHS:s styrelse dra åt samma håll och samarbeta.

Styrelsen har ett utmanande arbete framför sig att få organisationen, den ekonomiska redovisningen och uppföljningen att fungera på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Som medlem har jag i en skrivelse till styrelsen framfört vikten av ett fungerande ekonomiskt styrsystem för ÅHS. Ett minimikrav är att det regelbundet under året ska gå att följa upp att budgeteringen håller, per resultatenhet och för ÅHS som helhet.

Här är en åtgärdslista över vad ÅHS, enligt min mening, särskilt bör jobba med:
ÅHS:s ekonomiavdelning måste backa upp de enskilda klinikerna vad gäller ekonomisk uppföljning och redovisning samt ge uppbackning för att strukturer och budgetrutiner följs.
%uF0FC Ta fram användarvänliga och översiktliga ekonomiska uppföljningsrutiner.
%uF0FC Utbilda klinikcheferna i ekonomi – de är ju läkare, inte ekonomer.
%uF0FC Effektivisera användning av ÅHS:s utrymmen i syfte att minska kostnaderna.
%uF0FC Be landskapsregeringen ta fram riktlinjer för basvården och vilken sjukvård ÅHS ska erbjuda ålänningarna samt vilka tjänster som eventuellt ska avgiftsbeläggas fullt ut.
%uF0FC Stärka ledarskapet och förbättra kommunikationen med personalen.
%uF0FC Ta modell av primärvårdens lyckade ”uppstyrning” av sin ekonomi inom hela organisationen.
%uF0FC Se över alla tänkbara samordningsvinster och överväga sammanslagningar av kliniker.
%uF0FC Samordna upphandlingen och bistå klinikcheferna att förutse kommande behov vad gäller personal, vikarier, kostnader för läkemedel, lokaler mm.
%uF0FC Försöka skapa en lärande organisation för att kunna förutspå framtidens behov av hälso- och sjukvården på Åland.

För att genomföra detta krävs ett genom- och långtgående samarbete på alla plan, inte minst politiskt.
Eftersom det är första gången alla partier är representerade i ÅHS:s styrelse, så är det möjligt att arbeta över partigränser på ett konstruktivt sätt.
Hanna Segerström (ÅF),
styrelsemedlem i ÅHS