DELA

2007- för allas lika möjligheter!

År 2007 har kommit en liten bit på vägen och därmed även det ”Europeiska året för allas lika möjligheter”. Efter att i drygt ett år varit verksam som diskrimineringsombudsman på Åland har uppbyggnaden av en oberoende myndighet, i arbetet att främja jämlikhet och förebygga diskriminering, börjat ta form.
Att bekämpa diskriminering har alltid varit en hjärtefråga i EU, alltsedan grundandet, för femtio år sedan, har lika möjligheter för alla varit ett övergripande mål. Jag vill därför se framtiden med tillförsikt; år 2007 är bara början på en tidsaxel framöver med ett ”tema” som skall genomsyra hela samhällsuppbyggandet vad gäller på både lokal, nationell och internationell nivå.

Trots detta finns det emellertid idag diskriminerande attityder och beteenden som grundas på förlegade stereotyper och fördomar. En opinionsundersökning genomfördes nyligen i hela EU. ”Eurobarometern” visade att mer än hälften av européerna tror att diskriminering är vanligt förekommande.
Lika oroande är det att knappt en tredjedel av oss känner till vilka rättigheter vi har om vi utsätts för diskriminering eller trakasserier. Läs mera om Eurobarometern och diskrimineringslagstiftningen på ombudsmannens hemsida; www.doaland.ax.
Mångfalden i befolkningen är ett av samhällets mest värdefulla tillgångar, men det finns faktiskt medborgare för vilka begreppet ”lika möjligheter” saknar innebörd. Olika exempel kan nämnas, bland annat i skolan leder bristande språkkunskaper till att elever med invandrarbakgrund inte alls kommer till sin rätt. Äldre människor sorteras ut från arbetsmarknaden eftersom erfarenhet och livslångt lärande inte anses ha något värde. Personer med funktionshinder anses ”okvalificerade” för uppgifter de egentligen är kvalificerade för vilket tar sig uttryck i att tillgängligheten för dem åsidosätts. Homosexuella föräldrapar ifrågasätts vad gäller deras förmåga och möjlighet att uppfostra sina barn.

Listan på exempel kan göras lång. En sak är dock säker; var och en av oss förtjänar likabehandling – det är en rättighet – därför har år 2007 utsetts till Europeiska året för lika möjligheter för alla och det är naturligtvis medborgarna själva som ska spela huvudrollen.!
Det är glädjande att se att olika aktörer i det åländska samhället redan agerar, funderar och planerar olika verksamheter för att, vilket är ett av målen med året, stimulera en vidare debatt om jämlikhetsperspektivet. Hur kan man få samhällsmedborgarna mer medvetna om sina rättigheter, men också hur de lagar som redan finns faktiskt kan bli en del av vardagslivet.
Enligt Eurobarometer, för vilken redovisades ovan, är det skolan, föräldrarna och media som är bäst på att nå ut med budskapet om mångfald.

Näringslivet uppmanas också ta denna fråga på allvar. Diskriminering, i alla dess former, innebär ett enormt slöseri i och med att man inte tar vara på en mängd talanger och kunniga arbetare.
Enligt en annan undersökning som nyligen genomförts av Europeiska kommissionen säger 83 % av de företag som har en medveten mångfaldspolicy att denna varit en stor fördel för företaget. Dels har mångfaldstänkandet haft en positiv inverkan på innovationstänkandet.
På EU-nivå har det undre de senaste åren stiftats tre nya lagar om lika möjligheter. De innehåller ett förbud mot diskriminering på grund av ras, etnisk tillhörighet eller kön, och de ger oss rätt till likabehandling oavsett religion eller trostillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagarna omfattar arbetslivet, utbildningsväsendet, de sociala trygghetssystemen, sjukvården samt tillgången till varor och tjänster. Dessa lagar utgör ”grundplåten” för den åländska diskrimineringslagen om vilken finns mera att läsa på myndighetens hemsida, www.doaland.ax.

Under året kommer bland annat en utredning att genomföras dels för att bl.a. kartlägga hur situationen ser ut i det åländska samhället vad gäller eventuell förekomst alternativt avsaknad av likabehandling eller upplevd diskriminering. Olika aktiviteter kommer att fortsättningsvis initieras och genomföras för att öka medvetenheten och vikten av att ha ett samhälle som är byggt och präglat av mångfald och jämlikhet.
Dessa grundteser måste vi slå vakt om. Detta år -Europeiska året för lika möjligheter för alla – vill få oss att glädjas åt mångfalden, få oss att inse värdet i skillnaderna och att se till att goda föresatser omsätts i konkret handling.
Jag vill därmed avsluta för denna gång med att önska alla ett fortsatt lycka till i ”arbetet” för att främja och öka jämlikhetsperspektivet!
Ålands Diskrimineringsombudsman
samt ledamot av den nationella styrgruppen för
Europeiska Jämlikhetsåret – 2007
Veronica Larpes-Papadopoulou