DELA
Foto: Rasmus Olin

Vindkraftverk kan bli verklighet på Simskäla

Stormskärs Växthus Ab har anhållit om bygglov för nybyggnad av ett vindkraftverk med en effekt om 600 – 900 kW navhöjd 60-75 m och rotordiameter om 40-55 på arrendemark i Simskäla.

Miljötillstånd krävs ej då vindkraftverket understiger 20 MW enligt Landskapslagen
2008:124 om Miljöskydd. Miljöanmälan har inlämnats till Ålands Miljö och
Hälsoskyddsmyndighet.

Byggnadstekniska nämnden i Vårdö beviljar bygglov med förutsättning att Ålands Landskapsregerings miljöbyrå hörs då ett naturskyddsområde är beläget 300 meter från vindkraftverkets placering.