DELA
Foto: Jonas Edsvik

Uppåt för Ålandsbanken

Ålandsbankens rörelseresultat steg med 12 procent under årets första nio månader, trots stramare regelverk, högre stabilitetsavgift och en svag krona.
Ålandsbankens vd Peter Wiklöf kommenterar resultatet så här:

– Under årets första nio månader har vi förbättrat rörelseresultatet med 12 procent till 21,9 miljoner euro. Vi uppnår detta resultat trots en omfattande implementering av nya regelverk, en kraftigt höjd stabilitetsavgift och en klart svagare svensk krona, som påverkar både våra affärsvolymer och vårt resultat negativt.

För några år sedan var Ålandsbanken först i Norden att som bank inleda samarbeten med nya fintech-bolag. Vårt första samarbete var tillsammans med bolaget Dreams Nordic. Ett samarbete som har utvecklats väl och Ålandsbanken valde under tredje kvartalet att gå in i bolaget som delägare.

Finansiell sammanfattning

Koncernen Kv3 2018 Kv2 2018  % Kv3 2017 % 1.1-30.9 2018 1.1-30.9 2017 %
miljoner euro                
Resultat                
Räntenetto 13,3 13,8 -4 14,3 -6 41,2 41,8 -1
Provisionsnetto 12,1 12,6 -4 12,2 -1 37,8 37,1 2
Nettoresultat finansiella poster 0,6 1,7 -67 1,8 -70 3,8 2,1 78
Övriga intäkter 4,1 4,4 -7 3,9 4 12,5 14,6 -14
Summa intäkter 30,0 32,5 -8 32,2 -7 95,4 95,6 0
                 
Personalkostnader -13,2 -14,5 -8 -14,1 -6 -42,8 -45,0 -5
Övriga kostnader -7,7 -8,3 -7 -8,3 -8 -24,3 -24,4 0
Avskrivningar -1,8 -1,8 0 -2,0 -8 -5,5 -5,3 5
Summa kostnader -22,7 -24,5 -7 -24,4 -7 -72,6 -74,6 -3
                 
Resultat före nedskrivningar 7,3 8,0 -9 7,8 -6 22,8 21,1 8
                 
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto -0,3 -0,5 -44 -0,6 -55 -0,9 -1,5 -40
Rörelseresultat 7,0 7,5 -7 7,2 -3 21,9 19,5 12
                 
Inkomstskatt -1,5 -1,6 -11 -1,5 0 -4,7 -4,0 17
Rapportperiodens resultat 5,6 5,9 -5 5,8 -3 17,2 15,5 11
Hänförligt till:                
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp 5,6 5,9 -5 5,8 -3 17,2 15,5 11
                 
Volymer                
Utlåning till allmänheten 3 978 3 963 0 3 967 0      
Depositioner från allmänheten 3 085 3 095 0 3 230 -4      
Aktivt förvaltat kapital 1 5 849 5 650 4 5 700 3      
Eget kapital 237 230 3 230 3      
Balansomslutning 5 484 5 302 3 5 356 2      
Riskexponeringsbelopp 1 565 1 575 -1 1 553 1      
                 
Nyckeltal                
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 2 9,4 10,2   10,1   9,9 9,2  
K/I-tal 3 0,76 0,75   0,76   0,76 0,78  
Kreditförlustnivå, % 4 0,03 0,05   0,06   0,03 0,05  
LCR, % 5 131 135   109        
Loan/deposit ratio, % 6 129 128   123        
Core funding ratio, % 7 91 90   91        
Soliditet, % 8 4,3 4,3   4,3        
Kärnprimärkapitalrelation, % 9 13,2 12,8   12,6        
Resultat per aktie, euro 10 0,36 0,38 -5 0,38 -4 1,12 1,01 10
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,36 0,38 -5 0,37 -3 1,11 1,00 11
Eget kapital per aktie, euro 11 15,34 14,92 3 14,98 2      
Eget kapital per aktie efter utspädning, euro 15,25 14,81 3 14,82 3      
Aktiekurs A-aktie, euro 14,70 14,50 1 14,86 -1      
Aktiekurs B-aktie, euro 13,85 13,50 3 14,90 -7      
Antal aktier (ej egna aktier) tusen st 15 472 15 448 0 15 335 1      
Antal aktier (ej egna aktier) efter utspädning tusen st 15 580 15 586 0 15 588 0      
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster 702 693 1 702 0 689 691 0