DELA

Tveksamhet också inom ämbetsverket

Lantmäteriet, folkbokföringen och förenings- och handelsregistret borde också i fortsättningen vara en riksbehörighet.

Det anser ämbetsverket i sitt utlåtande över Ålandskommitténs betänkande.

Inte heller Statens ämbetsverk på Åland tar med öppna armar emot alla de förslag till förändringar för självstyrelsen som Ålandskommittén lägger fram.

Verket är bland annat tveksamt till att överta behörigheten inom tre specifika områden.

För det första anser man att det saknas motiv för att överta den folkbokföring som ämbetsverket redan handlägger.

– Uppgifter frå̊n befolkningsregistret anvä̈nds av må̊nga myndigheter, och uppgifterna bö̈r finnas i ett gemensamt register fö̈r hela landet med enhetlig lagstiftning och tolkning.

För det andra anser man att förenings- och handelsregistret är något som också i fortsättningen ska skötas nationellt.

Den tredje behörighetsfrågan gäller lantmäteriet, en enligt ämbetsverket mångfacetterad verksamhet som via databaserade registerstrukturer är knuten till ett flertal andra myndigheter och instanser.

Ett exempel är lagfarts- och inteckningsregistrets stora betydelse för bank- och kreditvä̈sendet. Flera av de ärenden som lantmäteriet hanterar är dessutom svåra och kräver inte bara specialkunskaper utan leder ofta till tvistemål.

– Enhetliga bestämmelser och praxis ä̈r betydelsefulla för rä̈ttsskyddet.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!