DELA
Foto: Erkki Santamala

Träsket är kraftigt påverkat av utsläpp

Grannar till Ålandskomposten har överklagat ÅMHM:s beslut om miljötillstånd till Ålands förvaltningsdomstol.

I sitt bemötande hänvisar de till resultaten i den konsultrapport som miljöbyrån bearbetar som bäst.
Kompostgrannarna Benny Klingberg och Torsten Mattsson har via sitt juridiska biträde Bertil Zetter vid Åbolands Rättstjänst lämnat in sitt bemötande till Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD). Klagan gäller ÅMHM:s beslut att bevilja Ålandskomposten miljötillstånd i mars i år.

Enligt klagan är Ålandskompostens ansökan om miljötillstånd bristfällig och borde enligt dem inte ha beviljats. Det framgår inte vilken teknik som ska användas framöver i anläggningen och den metod som används i dag uppfyller inte de krav som ställs på hygienisering, påpekar Zetter.

Landskapsregeringen beställde i somras en utredning om vilken miljöpåverkan bland annat kompostanläggningen har på vattenmiljön. Utredningen har gjorts av Peter Feuerbach vid Hushållningssällskapet i Halland och visar enligt bemötandet att träsket Träsk innehåller alarmerande höga halter av fosfor och kväve.

Landskapsregeringen har ännu inte offentliggjort Feuerbachs rapport eftersom den fortfarande bearbetas av miljöbyrån.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!