DELA
Foto: Rasmus Olin

Torvalds föreslår drivgarnsundantag

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) vill se en ändring i bestämmelserna om drivgarnsfiske. Han föreslår en paragrafändring som, ifall den skulle laga kraft, skulle innebära att det blir tillåtet för nationella och regionala myndigheter att ge undantagstillstånd till att fiska med drivgarn. Undantagstillstånden skulle vara ämnande för småskaliga kustnära yrkesfiskare och ge dem lov att bedriva drivgarnsfiske inom fyra sjömil från kustlinjen.

Anton Nilsson, Torvalds specialmedarbetare, säger att det i nuläget är det svårt att bedöma de reella chanserna för en ändring i förordningen. Ärendet ska först behandlas i parlamentet och sedan i ministerrådet.

– Det är viktigt att poängtera att det inte handlar om att yrkesfiskare ska få fiska mer lax. Kvoten förblir den samma. Det är ett sätt att fiska effektivare och billigare och att på så sätt underlätta för de småskaliga fisket.