DELA
Foto: Erkki SantamalaUPPFYLLER KRAV Ålandskomposten uppfyller kraven, men tillståndsvillkoren kan komma att omprövas i framtiden, skriver landskapsregeringen.

Svar på frågor om kompost

Ålandskomposten uppfyller de krav som ställts vid godkännandet av anläggningen.

Så lyder landskapsregeringens svar i sammanfattning på de frågor som advokat Bertil Zetter vid Åbolands Rättstjänst Ab ställt för sina huvudmäns räkning om landskapsregeringens tillsyn över anläggningen efter att biträdande justitiekansler gav sitt beslut för någon månad sedan.

Det framgår av svaret att landskapsregeringen noggrant har analyserat och utvärderat JO:s beslut och utrett möjligheterna för hur tillsynen över komposteringsanläggningen ska förbättras i framtiden.

Under 2015 har landskapsregeringen utövat tillsyn genom att inspektera anläggningen och ta del av den rapportering som företaget lämnar om temperaturdata och övrig verksamhet enligt egenkontrollprogrammet.

Man har hållit möte med verksamhetsutövaren i februari och då diskuterat hur tillsynen av anläggningen ska utvecklas. Ett led i arbetet är att revidera och komplettera egenkontrollprogrammet för att möjliggöra en ändamålsenlig och korrekt tillsyn. Man har också börjat arbeta med att ytterligare harmoniera tillsynen om animaliskt avfall med gällande praxis hos Livsmedelssäkerhetsverket.

Tillståndsvillkoren kan komma att omprövas i framtiden, skriver landskapsregeringen. (ao)