DELA

Stark helårsrapport från Alandia

– Under 2020 fortsatte Alandias premieintäkter att öka samtidigt som skadekostnaderna var på en acceptabel nivå. Tillsammans med en god kostnadskontroll medförde det ett positivt försäkringstekniskt resultat. Investeringsverksamhetens resultat till gängse värde var för året mycket gott beaktat volatiliteten på de finansiella marknaderna till följd av Covid-19 samt det låga ränteläget, skriver vd Tony Karlström i en kommentar till bolagets bokslutskommuniké.

Alandias premieintäkter landade under 2020 på 87 miljoner euro, upp från 80,5 miljoner året innan. Skadekvoten för skadeförsäkringsverksamheten minskade till 72,6 procent (97,7 procent).

Resultat efter skatter landade på 23,3 miljoner euro (3,1 miljoner), och substansvärdet ökade med hela 10 procent: från 157,2 miljoner euro 2019 till 168,0 miljoner 2020.

Alandia överförde under fjolåret sin livförsäkringsportfölj till Aktia Livförsäkring, vilket enligt vd förbättrat bolagets möjlighet att utvecklas som ett ledande marinförsäkringsbolag.

– Överlåtelsen har också bidragit till den stärkta solvensställningen, skriver Tony Karlström.

Ersättningskostnaderna på egen andel uppgick till 50,3 miljoner euro (70,4 miljoner) varav 52,9 miljoner euro (62,4 miljoner) utgjordes av skadeförsäkring.

– Under perioden, som annars var relativt gynnsam skademässigt, drabbades Alandia av sin största skada på över tio år. Skadan täcktes delvis av återförsäkringsskyddet, skriver bolaget i sin resultatöversikt.

Solvenskvoten i Alandia Försäkring Abp var 273 procent (207).