DELA
Foto: Annika Orre

Staden: Pengarna hamnar inte rätt

Landskapsandelar som delas ut schablonmässigt är problematiska, anser stadsstyrelsen. Staden vill i stället att ersättningar för specifika uppgifter ges efter ansökan, direkt till den som tar kostnaden eller efter verkliga kostnader.
Kommunerna får nya uppgifter när flera stora lagpaket, bland annat om socialvård och skola, börjar gälla nästa år, vilket påverkar landskapsandelarna.

Förslag till nytt landskapsandelssystem har varit ute på remiss och Mariehamns styrelse har tagit ställning till förslaget. Styrelsen godkände ett yttrande på ett möte i september.

Staden skriver att poängen med omgörningen av systemet måste vara att ersätta för de extra kostnader som orsakas av ny lagstiftning. Då anser man att landskapet borde ge pengar till de som verkligen får ökade kostnader. Schablonhöjningar för alla är inte bra, anser man. Det skulle då vara bättre att kommunerna ansöker om ersättning enligt utfört uppdrag. Man medger att det orsakar administration, men påpekar att det skulle vara transparent, begripligt, pengarna skulle hamna rätt och ingen skulle gynnas eller missgynnas.

Exempelvis pengar för att ordna grundskola för andra än läropliktiga (alltså vuxna som inte har gått ut grundskola) borde få sökas av den som ordnar utbildningen, alltså folkhögskolan. ”Då hamnar stödet exakt rätt”. På samma vis borde pengar för förberedande undervisning och för svenska som andra språk fördelas till dem som kostnaderna, påpekar man.

Man anser också att justeringarna av nivåerna på landskapsandelarna borde ske årligen, utifrån bokslutsstatistik, i stället för att indexjustera beloppen vart fjärde år.

Man tycker också att ersättningsgraden för för barnomsorg och grundskola behöver vara lika stor.