DELA

Så ska ålänningars missbruk hanteras

Övervakning i stället för fängelse, polissatsningar och registrering av alla som säljer tobak.

Det är några av de åtgärder som nämns i landskapets nya ANDTS-politiska program för 2017–2020.
ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Sedan mars har politiker och sakkunninga i en parlamentariskt tillsatt kommitté arbetat med att ta fram en lista över åtgärder som man från landskapets sida borde vidta under de närmaste åren för att tackla de problem som missbruket innebär. Kommitténs arbete är nu klart och Åland har i och med det ett ANDTS-politiskt program för 2017–2020.

Listan över pågående och planerade åtgärder är lång. Mycket, i synnerhet det som riktar sig till skolor och unga och till vårdpersonal, handlar om förebyggande arbete, utbildning, fortbildning och information. Många av projekten är redan sjösatta men ska ses över och vid behov utvecklas. Samma gäller för de olika program och strategier som finns. ANDTS-policyn ska genomsyra verksamheten som till exempel de beslut som fattas då Paf-stöd beviljas.

Faktaunderlaget om bruk och skadeverkningar ska både breddas och kompletteras. Man vill bland annat utreda hur många akutfall och dödsfall som är ANDTS-relaterade och också försöka kartlägga köns- och åldersfördelningen i åländskt missbruk. Den planerade undersökningen av narkotikarester i avloppsvattnet i Mariehamn ingår som en del av faktainsamlingen.

Eftersom både alkohol- och narkotikamissbruk ökar risken för våld i nära relationer ska landskapet också utreda hur man kan ordna skyddshemstjänster för utsatta.

Behovet av och möjligheten för att införa riktade insatser för opiatmissbrukare för att förebygga dödsfall ska utredas liksom sysselsättningsåtgärder för missbrukare och också hur man kan minska tillgängligheten till tobaksprodukter. ÅMHM har redan nu inlett registrering av samtliga som säljer tobaksprodukter och fokuserar tillsynen på att förhindra försäljning till minderåriga.

Läs mer i måndagens Nya Åland!