DELA

”På Åland är besluts processen lite annorlunda”

Först ställde sig Jomala fullmäktige positiv till en sänkning av rösträttsåldern. Men kommunstyrelsen valde att inte förorda fullmäktiges förslag som svar på landskapsregeringens remissförfrågan.
Jomala kommunstyrelse valde på sitt möte den 25 april att gå emot beredningen och remitterade remissförfrågan om sänkt rösträttsålder till fullmäktige för att höra deras åsikt i frågan.

När ärendet sedan togs upp i kommunfullmäktige blev beslutet, efter omröstning med siffrorna 11-5, att de ställer sig positiva till en sänkning av rösträttsåldern. Den 20 juni, samma dag som landskapsregeringen går ut med sin sammanställning om remissvaren, behandlar Jomala kommunstyrelse ärendet på nytt.

– När vi höll vårt möte hade landskapsregeringen redan gått ut med informationen om att de går vidare med ärendet, trots att vi inte hade gett vårt officiella utlåtande. Vårt enhälliga beslut blev att det skulle vara bortkastat att ödsla mera tid på ärendet, därför beslöt vi att inte yttra oss i frågan, säger ordförande Harry Jansson (C).

Tar inte ställning

I Jomala kommuns stadgar föreskrivs det att det är kommunstyrelsen som har beslutanderätt vid remissförfrågningar, således blev Jomala kommuns officiella åsikt att de inte tar ställning i frågan.

Att landskapsregeringen i sin sammanställning skrev att Jomala kommun officiellt ställer sig positiva till en sänkt rösträttsålder anser Jansson tyder på att landskapsregeringen inte har förståelse för hur en kommun fungerar:

– Det är pinsamt att de inte förstår sig på beslutsprocessen i kommuner – det skulle vara viktigt att de lär sig.

Jansson anser det inte vara ett problem att Jomala valde att inte yttra sig och genom det påverka debatten. Vilket beslut som skulle klubbas ifall ärendet återvände till styrelsen bord vill inte Jansson spekulera i.

– På Åland är beslutsprocessen lite annorlunda. Styrelsen känner sig inte styrd av fullmäktige på samma sätt som i riket. Här kan styrelsen köra på.

Vad är din personliga åsikt om sänkt rösträttsålder?

– Absolut nej, jag är inte för en sänkt rösträttsålder.

Ingen stor grej

Jomalas fullmäktigeordförande Mika Nordberg (MSÅ) tycker inte att det här ärendet är betydande. Han tycker tvärtemot att det var bättre att styrelsen valde att inte yttra sig än scenariot att de skulle ha gått direkt emot fullmäktiges åsikt och således skapat en konflikt. Men generellt anser han att styrelsen ska rätta sig efter fullmäktiges linje så länge som styrelsen önskar att bibehålla fullmäktiges förtroende.

Jomala kommun och landskapsregeringen är oense om huruvida Jomala kommun fick förlängd tid på sig att svara på remissförfrågan – Jomala anser att det inte går att utläsa i landskapsregeringens svarsbrev.

– Personligen försöker jag alltid skriva så tydligt som möjligt för att inte ge några tolkningsmöjligheter. I det här fallet är det en liten tuva som har stjälpt ett stort lass, säger Nordberg.