DELA
Foto: Stefan Öhberg

Överlag positiv respons på LBU-programmet

Landsbygdsutvecklingsprogrammet (LBU) går som tåget, men man behöver rikta mer insatser mot ökad ekologisk livsmedelsproduktion och informationen om programmet kan bli bättre.

Så sammanfattar Ålands statistik- och utvecklingsbyrå (Åsub) LBU-programmets första år i sin utvärderingsrapport.
Åsub och Nordregio har gjort fokusgruppintervjuer med representanter för de åländska producenterna och förädlingsföretagen. Man konstaterar att det förekommer en del kritik från samtliga fokusgrupper, men att programmet rullar på och att återkopplingen från intervjuerna i stort sett är positiv. Kritiken som lyfts fram gäller främst fördelningen av medlen.

”Den ökande andelen vallodling och ekologisk areal lyfter fram behovet av ökade insatser för att höja förädlingsgraden och intäkterna samt stärka konkurrenskraften. Insatser för produkt- och marknadsutveckling efterlyses. Även en prioritering av inriktning mot ökad ekologisk livsmedelsproduktion framom ekologiska arealer bör värderas”, skriver Åsub i sin sammanfattning av rapporten.

Jordbrukssektorn på Åland har varit hårt drabbad de senaste åren och man står i dag inför två stora utmaningar: det allmänna prisläget, bland annat ökade infrastrukturella kostnader, och den internationella prispressen. Dock ser man generellt positivt på framtiden när det gäller lokala producenters möjligheter att ta ut bättre priser när det gäller främst ekologiskt odlat och närproducerat.

Man konstaterar även att bara ett fåtal projekt har kunnat påbörjas, bortsett från anslutningen till arealstöden. Anledningen tros vara tekniska problem med utbetalningarna och inkörningsproblem med de nya IT-systemen.

LBU-programmet 2014–2020 implementerades på Åland 2015 och ska bidra till lönsamma livskraftiga företag, aktiva lantbrukare som producerar livsmedel och bra miljö samt en modern landsbygd. Programmet utgår från EU:s 2020-strategi och är framtaget av Åland i samarbete med ansvariga i Bryssel.

Läs mer i måndagens Nya Åland!