DELA
Foto: Ida K Jansson

Nya daghemmets gård måste göras om

Den nya dagisgården i Horelli-området strider mot stadsplanen. Den har höjts upp med bark, omkring tre meter högre än ursprungshöjden på det högsta stället och de flesta av träden på tomten har sågats ner.

Idag hålls möte om hur gården ska göras om.
På sitt möte förra måndagen bestämde stadens byggnadsnämnd enhälligt att inte godkänna de ändringar som stadens fastighetschef Johan Nordström, som är projektledare för daghemssbygget, anhållit om att göra.

Byggnadsnämnden slår fast att gården måste återställas så att den följer stadsplanen. Undantagen i stadsplanen ansöktes för först efter att markarbetena inleddes.

I byggnadsnämndens beslut står att höjningen strider mot stadsplanen och dess syfte och att fastighetsavdelningen ska sänka marknivån till i huvudsak tidigare höjdnivåer i enlighet med stadsplanens bestämmelser och säkerställa att ytvatten inte rinner över tomtgränsen.

Redan i handlingarna till bygglovet påpekades att tomtens höjdförhållanden inte får ändras. I ett utlåtande om bygglovet från stadsarktiekt Sirkka Wegelius från 22 april 2015 kan man läsa att ”I situationsplanen redovisas att tomtens inhägnas i tomtgräns med stödmur eller staket. Detta är något problematiskt då stadsplanen stipulerar att tomtmarkens naturliga höjdförhållanden inte får väsentligt ändras.”

Idag träffas stadens fastighetschef Johan Nordström, omsorgschef Pamela Sjödahl och byggnadsinspektörer Guy Dannström och Börje Aspbäck för att gå igenom hur gården ska åtgärdas.

Läs mer i papperstidningen eller e-Nyan!