DELA
Foto: Stefan Öhberg

Nu ska fordon få forslas bort

Polisen och väghållare får rätt att flytta på fordon som hindrar trafiken eller utgör en miljöfara i förslaget till ny avfallslag som nu överlämnats till lagtinget.

Dessutom ska parkeringsböterna i framtiden tillfalla Åland och inte riket.
Förslaget till avfallslag handlar egentligen om cirkulär ekonomi och konkret om ändringar i flera olika lagar.

Generellt handlar det om att anpassa avfallslagstiftningen till EU:s bestämmelser och framför allt till rikslagstiftningen.

– Med skilda regelverk finns ingen rätt för de relativt mindre åländska företagen att delta i de större finska producentsammanslutningarna och deras ansvarssystem, trots att de ingår i samma importhandelsområde. Detta står i strid med det grundläggande syftet med unionens regelverk, och är därför inte ägnat att på ett bra sätt tillgodose att det finns ett välfungerande omhändertagande av de berörda produkterna inom importhandelsområdet, skriver landskapsregeringen i sin motivering till lagförslaget.

– Landskapet bör söka med riket samordnade lösningar i en större helhet, för att gynna hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Mycket i lagtexten handlar om att förtydliga vilka delar av avfallshanteringen som är kommunernas ansvar och vilka som är producenternas. Producentansvaret utökas till att omfatta också däck och tidningar. Hur det ska organiseras tar man inte ställning till i lagtexten, det är producenternas sak att avgöra.

Få av de nya paragraferna kommer att påverka hushållen. Men den som planerar att lämna en gammal bil på allmän plats ska däremot fundera två gånger.

Om lagförslaget klubbas får nämligen polis och väghållare rätt att forsla bort gamla bilar som bara lämnas åt sitt öde – som till exempel de skrotbilar som i åratal stått vid Nabbens parkering i Mariehamn.

Pengarna från de parkeringsböter som polisen skriver ut ska enligt lagförslaget tillfalla Åland och inte, som nu, staten.