DELA
Foto: Fredrik Törnroos

Många förändringar i förslag till ny skollag

Nytt kompetenscentrum för hemundervisning. Resurscentrum för specialelever. Förlängd skoldag. Bort med kvarsittning som straff.

Nyheterna är många i underlaget för ny grundskollag.
Hemundervisning av elever ska också i fortsättningen vara möjligt på Åland, i motsats till Sverige. Men enligt förslaget ska tillsynen och kontrollen styras upp avsevärt och krav ska ställas på dem som undervisar barn hemma.

Det som eleverna i hemundervisningen lär sig ska följa läroplanen eller motsvarande dokument. Om vårdnadshavarna inte lever upp till läroplanens krav ska rätten till hemundervisningen vara förverkad, heter det i förslaget.

Ett kompetenscentrum föreslås för tillsynen och som stöd för vårdnadshavare, skolor och kommuner. Avsikten är att elevens hemkommun betalar en summa per elev och år för att upprätthålla kompetenscentret.

Utvärderingen av elevens kunskap föreslås ske genom diskussion, skriftliga och muntliga prov, praktiska prov och portfolio som beskriver studieresultaten. Om tjänstemannabedömningen blir att förutsättningar för läroplikt i hemmet allvarligt kan ifrågasättas ska ansvarig skolmyndighet meddelas, heter det.

Arbetsdagen i skolan föreslås bli längre och heltäckande så att också läxläsning och elevernas fritidsaktiviteter sker under skoldagen.

Det disciplinära straffet kvarsittning föreslås slopas och ersättas av fostrande samtal.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!